Domov
 

Hitre povezave
Novice in obvestila

Depozit

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina
Kdo lahko sklene depozit?
Depozit lahko sklene vsaka poslovno sposobna fizična oseba oz. oseba, ki v skladu z zakonodajo s 15. letom starosti popolno poslovno sposobnost in je rezident Republike Slovenije.

Kako lahko sklenem depozit?

Depozit lahko sklenete na sledeče načine:
• osebno v eni izmed poslovnih enot Banke Sparkasse d.d.,
• prek elektronske banke Net.Stik,
• prek spletne strani https://online.sparkasse.si

 

Kdaj je sklenjeno pogodbeno razmerje o odprtju depozitnega računa prek spletne strani?
Pogodbeno razmerje o odprtju depozita je sklenjeno, ko banka izda Potrdilo o odprtju depozitnega računa. Varčevalec prejme potrdilo po pošti. Pogodbeno razmerje velja od datuma, ki je naveden na potrdilu. Banka izda potrdilo, ko varčevalec pisno ali elektronsko potrdi zahtevo za sklenitev depozita, sprejme Splošne poslovne pogojev za spletno poslovanje z depozitnim računom in Splošne pogoje za uporabo storitev Stik ter zagotovi nakazilo minimalnega zneska za vezavo depozita.

V kolikšnem času po potrditvi zahtevka za sklenitev Online depozita je potrebno posredovati/dostaviti zahtevane dokumente in opraviti nakazilo minimalnega zneska za sklenitev depozita?
Po potrditvi zahtevka za sklenitev depozita na spletni strani mora varčevalec v roku 5 delovnih dni posredovati oziroma osebno dostaviti dokumentacijo v eno izmed poslovnih enot Banke Sparkasse d.d. Zahtevana dokumentacija je navedena v elektronskem sporočilu, ki ga varčevalec prejme po vnosu podatkov v spletni obrazec. Prav tako mora varčevalec v roku 5 delovnih dni opraviti nakazilo minimalnega zneska za sklenitev depozita.

V času od potrditve zahtevka za odprtje depozitnega računa in izdaje potrdila o odprtju depozitnega računa se je spremenila obrestna mera?
V kolikor je v času od potrditve zahtevka za odprtje depozitnega računa in izdaje potrdila o odprtju depozitnega računa, prišlo do spremembe obrestne mere, lahko varčevalec odstopi od pogodbe brez vsakršnih stroškov, banka pa vsa prejeta sredstva vrne varčevalcu na njegov transakcijski račun, v istem nominalnem znesku in valuti, kot so bila položena.

Kaj je kvalificirano digitalno potrdilo?
Kvalificirano digitalno potrdilo je digitalni dokument, ki potrjuje povezavo med javnim ključem in imetnikom tega potrdila. Potrdilo vsebuje javni ključ in informacijo o njegovem imetniku, ki ju podpiše oseba ali institucija, ki ji zaupamo. Vstop v elektronsko banko Net.Stik je omogočen z overitelji POŠTA®CA in HALCOM-CA.

Sem imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila. Kakšen je proces otvoritve Online depozita?

Varčevalec, ki je imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila in se tudi identificira preko digitalnega potrdila, lahko sklene depozit preko spletne strani brez osebne identifikacije v poslovni enoti. Varčevalec po vnosu podatkov v spletni obrazec, prejme po elektronski pošti podatke za nakazilo minimalnega zneska za sklenitev depozita. Varčevalec po pošti pošlje fotokopijo osebnega dokumenta ter davčne številke ter zagotovi minimalni znesek za sklenitev depozita.

Po prejemu in preverbi zahtevanih dokumentov Banka Sparkasse d.d. pošlje po pošti Potrdilo o odprtju depozitnega računa. S tem je pogodba o depozitnem računu sklenjena.
Imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, ki se ne želi identificirati preko kvalificiranega digitalnega potrdila, se mora identificirati osebno v poslovni enoti. Zanj velja isti proces otvoritve kot za osebe brez digitalnega potrdila.

 

Nisem imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila. Kakšen je proces otvoritve online depozita?
Varčevalec, ki nima kvalificiranega digitalnega potrdila, se identificira v eni izmed poslovnih enot Banke Sparkasse d.d. V tem primeru varčevalec po vnosu podatkov v spletni obrazec prejme po elektronski pošti ustrezne dokumente za sklenitev depozita. Le-te mora podpisati, zraven pa priložiti fotokopijo osebnega dokumenta ter davčne številke in vse naštete dokumente osebno dostaviti v eno izmed poslovnih enot Banke Sparkasse d.d. Po uspešno opravljeni identifikaciji stranke in nakazilu minimalnega zneska za sklenitev depozita Banka Sparkasse d.d. pošlje po pošti Potrdilo o odprtju depozitnega računa. S tem je pogodba o depozitnem računu sklenjena.
Komitentu ali nekomitentu, ki ni imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, Banka Sparkasse d.d. na podlagi izpolnjenega in podpisanega zahtevka naroči ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo pri izdajatelju. V tem primeru se stranki zaračunajo stroški v skladu s cenikom Banke Sparkasse d.d..

Ali hkrati z otvoritvijo depozitnega računa prejmem tudi elektronsko/telefonsko bančništvo Net.Stik/Tel.Stik?
Hkrati z otvoritvijo Bonus računa vam nudimo dostop do elektronskega/telefonskega bančništva Net.Stik/Tel.Stik. Strošek otvoritve dostopa se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke Sparkasse. Za uporabo elektronske banke Net.Stik potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo izdano na pametnem mediju (USB ali kartica). V kolikor kvalificiranega digitalnega potrdila še nimate, banka uredi vse potrebno za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe pri certifikatski agenciji POŠTA®CA.

Ali so obresti na depozitnem računu obdavčene?
Da. Dosežene obresti so predmet obdavčenja s strani DURS-a.

Kaj je korespondenčni račun?
Korespondenčni račun je tisti TRR, iz katerega stranka opravi nakazilo minimalnega zneska za sklenitev depozita. Na depozitnem računu je lahko samo en korespondenčni račun.

 

Kako spremenim korespondenčni račun?
Korespondenčni račun lahko varčevalec spremeni z izpolnitvijo in podpisom ustreznega zahtevka v eni izmed poslovnih enot ali preko Tel.Stika.

Ali je možen delni dvig sredstev?

Če deponent predčasno potrebuje sredstva, jih lahko v celoti ali delno kadarkoli dvigne brez navedbe razloga. V primeru predčasnega dviga Banka obračuna obresti v višini vsakokratnega trenutno veljavnega sklepa o obrestnih merah Banke sprejetega glede na vsakokratne bistvene spremembe razmer na denarnem ali kapitalskem trgu. V primeru predčasnega dviga se lahko obresti odštejejo tudi od glavnice, v kolikor znesek že izplačanih obresti presega znesek obračunanih obresti, ki veljajo v primeru predčasnega dviga. V primeru predčasnega dviga celotnih sredstev, Banka depozitni račun avtomatsko zapre.

V primeru predčasnega delnega dviga sredstev mora deponent zagotoviti minimalni znesek za vezavo depozita. V kolikor deponent ne zagotovi minimalnega zneska, Banka preostanek sredstev nakaže na deponentov korespondenčni račun in depozitni račun zapre. Če deponent sredstva dvigne pred potekom enega meseca od dneva deponiranja, mu obresti ne pripadajo in se mu sredstva ne glede na vrsto depozita vrnejo v istem nominalnem znesku in valuti, kot so bila položena. Sredstva se deponentu nakažejo na transakcijski račun pri katerikoli banki ali njegov varčevalni račun pri banki.

Obrestovanje v primeru delnega dviga sredstev?

V kolikor je depozit sklenjen za dobo do 31 dni v primeru predčasnega dviga varčevalcu ne pripadajo obresti. Varčevalcu se sredstva vrnejo v istem nominalnem znesku kot so bila nakazana.

V kolikor je depozit sklenjen za dobo nad 31 dni v primeru predčasnega dviga Banka obračuna obresti v višini vsakokratnega trenutno veljavnega sklepa o obrestnih merah Banke sprejetega glede na vsakokratne bistvene spremembe razmer na denarnem ali kapitalskem trgu.


 

Soimetništvo pri depozitnem računu sklenjenem preko spletne strani?
Skupni račun (soimetništvo) pri depozitnem računu sklenjenem preko spletne strani ni možno.

Soimetništvo pri depozitnem računu sklenjenem preko Net.Stika.
Skupni račun (soimetništvo) pri depozitnem računu sklenjenem preko Net.Stika ni možno.

Imam že sklenjen depozit in bi želel dodati soimetnika.
Za skupni račun (soimetništvo) se lahko odločite ob sklenitvi depozitnega računa. Naknadno ni možno dodati soimetnika.

Ali lahko na svojem depozitnem računu dodam pooblaščeno osebo?
Na depozitnem računu ni pooblaščenih oseb. Pooblaščene osebe ni možno dodati ob sklenitvi depozita niti naknadno. 

Ali se sredstva iz depozitnega računa lahko nakažejo na transakcijski račun tretje osebe?
Ne. Vsa sredstva iz naslova depozita se po varčevalčevem nalogu nakažejo na njegov transakcijski račun pri katerikoli banki ali njegov varčevalni račun pri banki.

Imam sklenjen depozit s podaljšanjem do preklica in bi ga želel preklicati. Kako lahko to uredim?
V kolikor želi varčevalec preklicati depozit z avtomatskim podaljšanjem mora to sporočiti vsaj 5 dni pred iztekom vezave pisno ali preko elektronskega ali telefonskega bančništva Net.Stik/Tel.Stik. Banka bo deponirana sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi na dan izteka vezave nakazala na račun, ki je naveden v pogodbi oziroma zahtevku.

Na že sklenjenem depozitu želim povišati znesek. Ali to lahko storim pred zapadlostjo?
Sprememba zneska depozita je možna le ob podaljšanju. V kolikor želite povišati znesek depozita je potrebno to sporočiti vsaj 5 dni pred iztekom vezave pisno ali preko elektronskega ali telefonskega bančništva Net.Stik/Tel.Stik.

Ali banka jamči za vezane vloge? Do katere višine?
Vloge so zajamčene v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Od 1. januarja 2011 so vlagateljem vloge zajamčene do višine 100.000 EUR.
Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio