Domov
 

Sedež banke

Banka Sparkasse d.d.

Cesta v Kleče 15

1000 Ljubljana

 

T: 01/583 66 66

F: 01/583 23 33

E: info@sparkasse.si

 

ID: SI77752252

Matična št.: 2211254Info točka

natisni natisni pišite nam pišite nam rezervacija termina rezervacija termina

Obvestila

30. 6. 2016: Previdnost pri plačevanju s karticami v tujini

Poletje je čas dopustov in potovanj. Da bo vaš oddih minil brez neljubih dogodkov, bi vas radi spomnili, da si ponovno preberete priporočila o varni uporabi plačilnih kartic.

 

Če imate težave pri plačilu s plačilno kartico, če kartico izgubite, vam jo ukradejo ali sumite zlorabo, takoj pokličite na telefonsko številko +386(0)1 583 41 83, ki je dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu ali v naš Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko +386(0)1 583 66 66.


Banka Sparkasse d. d.

2. 6. 2016: Enotni standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih ter Direktive Sveta 2014/107/EU

CRS – common standard of automatic exchange of financial account information in tax metters

Države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (»Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD«) so se zavezale, da bodo skupaj nastopile v boju proti čezmejnim davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. S tem namenom je tudi Slovenija 29. 10. 2014 pristopila k podpisu Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, s čimer se je zavezala, da bo drugim državam sporočala informacije o finančnih računih. 

 

Izvajanje Direktive 2014/107/EU in OECD standarda je bilo v slovenski pravni red preneseno z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2I (Uradni list št. 91/2015), ki začne veljati 1. 1. 2016.

 

Z uvedbo nove zakonodaje je banka zavezana Finančni upravi Republike Slovenije letno sporočati informacije o finančnih računih nerezidentov. V ta namen je finančna institucija dolžna od novih strank, v določenih primerih pa tudi od obstoječih, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene. Te podatke sporoči stranka finančni instituciji na posebnem obrazcu – samopotrdilu.

 

Finančna uprava Republike Slovenije  bo predpisane informacije o finančnih računih letno sporočala pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka rezident za davčne namene.

 

Nova zakonodaja vpliva na fizične in pravne osebe, ki:

·        bodo postale stranke finančne institucije po 1. 1. 2016 ali

·        so na dan 31.12.2015 že obstoječe stranke finančne institucije in imajo svoj stalni/začasni naslov izven Republike Slovenije ali

·        bodo v času poslovanja s finančno institucijo spremenile svoje podatke.

 

 

Banka podatke, ki so sestavni del samopotrdila, pridobi od stranke preko obrazca, ki je primeroma objavljen na spletnih straneh banke, oziroma ga stranke dobijo v izpolnitev v vseh poslovalnicah banke.

Stranka je odgovorna za pravilnost na obrazcu vpisanih podatkov in je dolžna finančni instituciji nemudoma sporočiti vsako spremembo svojih podatkov.

 

Več informacij CRS:

 

Minister Mramor podpisal večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih: http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/mednarodna_izmenjava/oecd_standard_avtomaticne_izmenjave_informacij_o_financnih_racunih_in_direktiva_sveta_2014107eu/

 

 

 

13. 5. 2016: Objava pristojnega izvajalca za izvensodno reševanje potrošniških sporov

Banka Sparkasse d. d., skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, kot pristojnega izvajalca za izvensodno reševanje potrošniških sporov priznava Evropski Center za Reševanje Sporov.


Kontaktni podatki izvajalca:
Evropski Center za Reševanje Sporov
Tomšičeva 6, Ljubljana
email: info@ecdr.si
tel: 08 205 65 90

16.3.2016: Omejeno opravljanje plačilnega prometa v času velikonočnih praznikov

Obveščamo vas, da v petek, 25.3.2016 (Veliki petek), Banka Sparkasse d.d. ne bo izvajala medbančnega plačilnega prometa v Sloveniji in državah članicah EMU, ker evropski plačilni sistem TARGET2 ne posluje.

Na ta dan boste lahko dvignili ali položili denar na transakcijski račun pri banki Sparkasse in izvajali interne transakcije med računi pri banki Sparkasse.

Plačila v dobro računov pri slovenskih bankah in čezmejna plačila, v valuti EUR, boste lahko izvajali z valuto 29.3.2016. Plačila v tuji valuti in s tretjimi državami bo banka na ta dan obdelala skladno z veljavnim urnikom in  valuto plačila 29.3.2016.

Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 25.3.2016, opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že vnesli v Net.Stik ali NetstikPro.

Še posebej bodite pozorni pri določitvi datuma plačila SEPA direktnih obremenitev, saj datoteke z datumom plačila 25.3.2016 ne boste mogli oddati.

Dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov bo potekalo nemoteno. V petek 25.3.2016 bodo odprte vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet.

Plačilni promet bo ponovno stekel v polnem obsegu v torek, 29.3.2016.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Banka Sparkasse d.d.

18.2.2016: FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so ZDA sprejele 18.03.2010. Namen FATCA  je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum se uporablja od 01.07.2014 dalje. Na podlagi podpisanega sporazuma je banka kot tuja finančna institucija dolžna poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato s strani FURS sporočene ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

Banka Sparkasse d.d. je skladna s FATCA zahtevami. V skladu s sklenjenim sporazumom se je Banka Sparkasse d.d. registrirala kot sodelujoča tuja finančna institucija v FATCA register pri IRS s statusom »Registered Deemed Compliant Financial Institution« v modelu IGA 1A in pridobila GIIN (globalna posredniška identifikacijska številka): 89LLPE.00003.ME.705.

Več informacij o FATCA:

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/mednarodna_izmenjava/fatca/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/dokumenti/fatca/
http://www.irs.gov/fatca
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

 

Zgibanka FATCA

20.1.2016: Nov IBAN poravnalni račun

Spoštovani!

V primeru, da poslujete z banko v tujini in poravnavate svoje plačilne obveznosti (do banke Sparkasse iz naslova kreditov ali varčevanj), morate od 1. februarja 2016 dalje uporabiti nov transakcijski račun banke: SI56 3400 05000500035 in ne več računa SI56 0100 00003400030. Ostali podatki, kot je na primer sklic na pogodbo, ostanejo enaki.

Če vaše obveznosti do banke neposredno poravnava vaš delodajalec, vas naprošamo, da ga obvestite o spremembi računa banke.

Banka Sparkasse d.d.

15.12.2015: Delovni čas banke Sparkasse v prazničnih dneh.

Cenjene stranke obveščamo, da bodo poslovne enote banke Sparkasse v četrtek, 24. decembra 2015 ter v četrtek, 31. decembra 2015, odprte od 9. do 12. ure.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Več informacij dobite na
www.sparkasse.si oziroma na brezplačni telefonski številki 01/583 66 66.

15.9.2015: Uvedba varnostnih mehanizmov in novosti v Net.Stik-u

Spoštovani uporabniki elektronske banke Net.Stik in mNet.Stik.

Kot smo vas že obveščali, pripravljamo dodatne varnostne mehanizme za odobritev plačilnih transakcij in storitev ter ostale novosti v elektronski banki Net.Stik.

Obveščamo vas, da smo datum uvedbe dodatnih varnostnih mehanizmov in novosti prestavili na 22. september.

Naj vas spomnimo, da preverite in po potrebi popravite svoje kontaktne podatke v elektronski banki (Nastavitve/Sprememba kontaktnih podatkov), saj boste le tako lahko nemoteno opravljali odobritev plačilnih transakcij ter izdajali elektronska naročila.

Lep pozdrav.

Banka Sparkasse d. d.


4.9.2015: Daljši delovni čas Centra bančnih storitev in informacij od 15. septembra naprej

Spoštovani.

Veliko storitev in informacij vam lahko zagotovi ali namesto vas opravi Center bančnih storitev in informacij, na telefonski številki 01 583 66 66.

Od 15. septembra naprej bo za vas na voljo vsak delavnik, od 8.30 do 17.00 ure.

Banka Sparkasse d.d.

27.8.2015: Novost pri izvedbi plačil prek spletne banke.

Spoštovani,

V Banki Sparkasse d. d. se z rednimi nadgradnjami varnostnih ukrepov trudimo zagotavljati varno in obenem enostavno uporabo elektronskega poslovanja.
 
Z namenom izboljšanja varnosti spletnih plačil bomo 15.9.2015 uvedli v elektronsko banko Net.Stik dodatne varnostne mehanizme, kjer bo poudarek na  strogi avtentifikaciji uporabnikov pri dostopu do občutljivih podatkov o plačilih ter postopkov za odobritev plačilnih transakcij in izdajo elektronskih pooblastil.         

Uporabniki elektronske banke Net.Stik bodo poslej morali avtorizirati plačila:
- za račune katerih plačnik ni imetnik računa in
- ko plačilo ni shranjeno med hitrimi plačili.

Vsa plačila, ki so shranjena kot hitra plačila, bo potrebno avtorizirati samo ob PRVI izvedbi po uvedbi stroge avtentifikacije. Kot hitro plačilo bo po novem upoštevano tudi plačilo v tujino.

Uporabniki digitalnih potrdil boste avtorizacijo plačil lahko izvajali prek enkratnega gesla prejetega v obliki SMS sporočila na vašo kontaktno mobilno telefonsko številko. Uporabniki GEG naprav pa boste avtorizacijo plačil izvajali prek naključno ustvarjenih enkratnih gesel s pomočjo GEG naprav.


Z omenjenimi prenovami v postopku izvrševanja spletnih plačil želimo zagotoviti dodatno varnost pri plačevanju prek elektronske banke Net.Stik, zato vas ponovno pozivamo, da preverite in po potrebi popravite oz. dopolnite svoje kontaktne podatke (»Nastavitve/Sprememba kontaktnih podatkov«)

Banka Sparkasse d.d.

Združenje bank Slovenije - Uporaba Smernic o varnosti spletnih plačil.

20.7.2015: Uvedba dodatnih varnostnih mehanizmov za dostop v elektronsko banko Net.Stik in mNet.Stik.

Spoštovani uporabnik Net.Stik-a / mNet.Stik-a!

V banki Sparkasse bomo 3.8.2015 uvedli dodatne varnostne mehanizme za dostop v elektronsko banko Net.Stik in mNet.Stik.

Vse uporabnike, ki vam po dnevu uvedbe poteče certifikat* za dostop v elektronsko banko Net.Stik in mNet.Stik pozivamo, da si v najbližji poslovni enoti banke izberete svojo napravo, ki vam bo omogočala nemoten dostop do elektronske banke.

Za dostop boste lahko izbirali med sledečimi možnostmi:
1. Kvalificirano digitalno potrdilo na pametnem mediju (USB ključku, ki omogoča direktno uporabo na poljubnem računalniku) ali
2. Aplikacija, ki generira enkratna gesla** in se namesti na vašo mobilno napravo - GEG aplikacija ali
3. Generatorjem enkratnih gesel** v velikosti kalkulatorja - GEG tablica ali
4. Generatorjem enkratnih gesel** v velikosti kreditne kartice - GEG kartica.

**Generator enkratnih gesel po vnosu PIN kode ustvari časovno veljavno 8-mestno numerično geslo, s katerim nato vstopite v elektronsko banko Net.Stik ali mNet.Stik.

Vsaka od zgoraj naštetih možnosti opravlja enako varnostno funkcijo, med seboj se razlikujejo le po obliki.


O novostih in spremembah vas bomo še obveščali.

Želimo vam uspešno in varno poslovanje!

Banka Sparkasse d. d.24.6.2015: Prihajajoče novosti pri dostopanju do elektronske banke

V banki Sparkasse bomo 3.8.2015 uvedli dodatne varnostne mehanizme za dostop v elektronsko banko Net.Stik in mNet.Stik.

Za dostop boste lahko izbirali med sledečimi možnostmi:
1. Kvalificirano digitalno potrdilo na pametnem mediju (USB ključku, ki omogoča direktno uporabo na poljubnem računalniku) ali
2. Aplikacija, ki generira enkratna gesla* in se namesti na vašo mobilno napravo - GEG aplikacija ali
3. Generator enkratnih gesel* v velikosti kalkulatorja - GEG tablica ali
4. Generator enkratnih gesel* v velikosti kreditne kartice - GEG kartica.

*Generator enkratnih gesel po vnosu PIN kode ustvari časovno veljavno 8-mestno numerično geslo, s katerim nato vstopite v elektronsko banko Net.Stik ali mNet.Stik.

Vsaka od zgoraj naštetih možnosti opravlja enako varnostno funkcijo, med seboj se razlikujejo le po obliki.

Pomembno! Prijav novih kvalificiranih digitalnih potrdil, ki niso izdana na pametnem mediju ne bomo več sprejemali. Obstoječi uporabniki kvalificiranih digitalnih potrdil boste do Net.Stik-a lahko dostopali do izteka njihove veljavnosti, pri čemer vam svetujemo, da zaradi vaše dodatne varnosti še pred potekom preidete na eno izmed možnosti iz naše ponudbe.

Ponovno pa bi vas radi opomnili, da je za nemoteno poslovanje z Net.Stik-om in mNet.Stik-om zelo pomembno, da so vaši kontaktni podatki (SMS obveščanje in elektronski naslov) ažurni.

O novostih in spremembah vas bomo še obveščali.

Želimo vam uspešno in varno poslovanje!

Banka Sparkasse d. d.24.6.2015: Nadgradnja SEPA direktnih bremenitev

Z veseljem vam sporočamo, da smo za vas nadgradili SEPA Direktne Obremenitve  (SDD) še s SEPA Internimi Direktnimi Obremenitvami (SIDD). SEPA direktne bremenitve vam od sedaj naprej omogočajo poravnavanje obveznosti po pogodbi/fakturi na dejanski datum zapadlosti tako za kreditne kot garancijske posle (obrok, anuiteta, redne obresti, strošek vodenja in strošek neizkoriščenega dela kredita, garancijska provizija).

Glavne prednosti tovrstnih poravnav so:
-  prihranek vašega časa, ki ga lahko namenite opravljanju vaše osnovne dejavnosti;
-  ažurno plačane obveznosti iz kreditnih/garancijskih pogodb in s tem ohranjanje vaše bonitete;
-  izogib zamudnim obrestim in stroškom opominov;
-  zmanjševanje stroškov plačilnih transakcij pri poravnavanju obveznosti.

Obveznosti v okviru SDD se poravnavajo na dan zapadlosti posamezne obveznosti, poravnava pa je lahko narejena za posle v valutah EUR in CHF (zadnje le znotraj Banke Sparkasse d.d.). Nalog se po pravilih SEPA sheme pripravi pred poravnavo in je viden v elektronski banki Net.Stik. V primeru nezadostnih sredstev na računu se obveznosti po kreditni oziroma garancijski pogodbi poravnajo le delno (velja le za SIDD).

Dogovorite se za termin z vašim finančnim svetovalcem za podpis obrazca »Soglasje za SEPA direktno obremenitev« in tako izkoristite prednosti tovrstnih poravnav.

Banka Sparkasse d. d.

  

 

 

27.5.2015: Težave z delovanjem sistema SWIFT in TARGET 2

Spoštovani,

obveščamo vas, da so se na dan 27.5. pojavile težave z delovanjem sistema SWIFT in TARGET 2, ki pa so že odpravljene.

Zaradi nastale napake so bili prilivi in odlivi domačega plačilnega prometa in čezmejnega plačilnega prometa knjiženi s krajšo zamudo.

Za nevšečnosti se vam opravičujemo.

Banka Sparkasse d. d.11.3.2015: Prenovljen Net.Stik - od 23. marca 2015

Spoštovani uporabniki elektronske banke Net.Stik!

V banki Sparkasse se zavedamo pomena stalnega tehnološkega napredka in izboljševanja uporabniške izkušnje. Z veseljem vam sporočamo, da zaključujemo celovito grafično prenovo elektronske banke Net.Stik in dodajamo nekaj posodobitev.

Obveščamo vas, da vam bo z dnem 23. marca 2015 na voljo prenovljena elektronska banka Net.Stik.

Poleg grafične prenove bomo uvedli tudi nekatere posodobitve:

 • preoblikovanje menijskih funkcij,
 • pregleden prikaz razpoložljivega stanja na računu,
 • pregled storitev, pomembnih telefonskih številk, seznama poslovnih enot in bankomatov ter tečajne liste,
 • sortiranje hitrih plačil po različnih kriterijih,
 • možnost izbora datuma s pomočjo koledarja,
 • podatek o vaši zadnji prijavi v elektronsko banko Net.Stik,
 • prikaz zadržanih sredstev lahko preverite tudi s klikom na sliko BA Maestro kartice itd.

Poskrbite za nadgradnjo vašega brskalnika in si zagotovite optimalno delovanje ter varno uporabo elektronske banke Net.Stik.

Vse uporabnike spletnega brskalnika Internet Explorer verzije 8 in starejše pozivamo, da si le-tega nadgradite na novejšo različico ali pa uporabite najnovejšo verzijo enega izmed podprtih spletnih brskalnikov: Chrome, Firefox ali Safari.
Obenem vas ponovno opozarjamo, da je Microsoft v letu 2014 ukinil podporo za operacijski sistem Windows XP ter spletni brskalnik Internet Explorer verzije 8, kar pomeni, da za ta operacijski sistem ni zagotovljenih programskih popravkov, ki bi odpravljali ugotovljene ranljivosti. Uporabo navedenega operacijskega sistema in tudi vse ostale programske opreme, ki ni več podprta, zaradi varnostnih tveganj popolnoma odsvetujemo.

V primeru težav pri prikazu elektronske banke Net.Stik je potrebno v brskalniku izključiti združljivostni pogled za spletno mesto netstik.sparkasse.si.

Banka Sparkasse d.d.

 

18.3.2015: Omejeno opravljanje plačilnega prometa v času velikonočnih praznikov

Obveščamo vas, da v petek, 3.4.2015, Banka Sparkasse d.d. ne bo izvajala medbančnega plačilnega prometa v Sloveniji in državah članicah EMU, ker evropski plačilni sistem TARGET2 na ta dan ne posluje. Zaradi tega bo omejeno tudi interno poslovanje.

Na ta dan boste lahko dvignili ali položili denar na transakcijski račun pri banki Sparkasse, vseh ostalih plačil ali prenosov sredstev pa ne bo mogoče izpeljati. Zato vas prosimo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 3.4.2015, opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že vnesli v Net.Stik ali NetstikPro.

Še posebej bodite pozorni pri določitvi datuma plačila SEPA direktnih obremenitev, saj datoteke z datumom plačila 3.4.2015 ne boste mogli oddati.

Dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov bo potekalo nemoteno. V petek 3.4.2015 bodo odprte vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet.

Plačilni promet bo ponovno vzpostavljen v torek, 7.4.2015.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Banka Sparkasse d.d.

29.01.2015: Pazite na lažne spletne strani elektronske banke!

V zadnjem času je bilo ugotovljenih več napadov na spletne banke različnih slovenskih bank, zato vas želimo obvestiti o pravilnem ravnanju v primeru, da opazite sumljiva ali neobičajna sporočila pri uporabi vaše spletne banke.

Običajno napadalci uporabnikom spletne banke pošiljajo ponarejena elektronska sporočila, kjer je kot pošiljatelj navedena banka. V sporočilih je prikazana spletna povezava na lažne spletne strani elektronske banke s pomočjo katere želijo napadalci od uporabnikov pridobiti uporabniška imena in gesla za vstop v spletno banko. Pri tem gre za »phishing« napad na uporabnike in ne za napad na strežnike elektronskih bank.

Uporabnikom svetujemo, da v primeru prejema sumljivega sporočila ne klikajo na vključene spletne povezave. Banka Sparkasse nikoli ne pošilja tovrstnih obvestil, zato vas prosimo, da nas o sporočilu, ki naj bi bilo domnevno poslano s strani Banke Sparkasse d. d., takoj obvestite po elektronski pošti na info@sparkasse.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01/583 66 66.
V priponki si lahko preberete tudi priporočila Združenja bank Slovenije oz. upoštevate napotke o varni uporabi spletnih strani na www.varninainternetu.si .


 

19.12.2014: Z novim letom prenehamo tržiti Premijsko stanovanjsko varčevanje

Obveščamo vas, da 1. 1. 2015 prenehamo tržiti Premijsko stanovanjsko varčevanja. Od 29.12.2014 sklenitev ne bo več možna prek spletne banke Net.Stik in Online banke Sparkasse. Že sklenjena Premijska stanovanjska varčevanja ostajajo do izteka varčevanja v skladu s pogodbo in splošnimi pogoji poslovanja. Varčevalci bodo v prihodnje lahko izbirali med drugimi možnostmi postopnih varčevanj izmed katerih so tudi vzajemni skladi, kjer lahko stranki ponudimo njej prilagojeno ponudbo.

Obenem vas obveščamo, da smo ponudbo varčevanj na banki razširili tudi z vzajemnimi skladi Franklin Templeton, v katere lahko do 31.1.2015 vplačate brez plačila vstopne provizije.

Banka Sparkasse d.d.

17.12.2014: Skrajšan delovni čas poslovnih enot 24. in 31. decembra

Cenjene stranke obveščamo, da bodo skladno z dogovorom bank v okviru Združenja bank Slovenije, vse poslovne enote banke Sparkasse v sredo, 24. in sredo, 31. decembra 2014, odprte po skrajšanem delovnem času, in sicer od 9.00 do 12.00 ure.

Hvala za razumevanje!

26.11.2014: E-pošte iz naslova info@sparkasse.de ne odpirajte

Na svetovnem spletu in v e-pošti se je v zadnjem času pojavilo nekaj e-pisem pošiljatelja info(at)sparkasse.de.
Banka Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, takšnih sporočil in na tak način nikoli ne pošilja svojim strankam, saj varujemo zaupnost in varnost poslovanja prek spleta. Odpiranje takšnih sporočil lahko pomeni vir zlonamernih programov ali poizkus prevare prejemnika sporočila, zato strankam svetujemo, da jih ne odpirajo, temveč le izbrišejo.
Obenem pa strankam svetujemo, da se za bolj varno poslovanje prek spletne banke naročijo na sms in e-mail varnostno obveščanje.

13.11.2014: Pribitek 0,10% za depozite, sklenjene prek Net.Stik-a ali Online banke Sparkasse

Od 13.11.2014 naprej velja za depozite, sklenjene prek spletne banke Net.Stik ali Online banke Sparkasse, z ročnostjo od 181 dni naprej, pribitek 0,10 %.

18.8.2014: Ne priporočamo poslovanja z virtualnimi valutami

V zadnjem obdobju se je razširilo zanimanje za poslovanje z virtualnimi valutami. Pri tem so uporabniki izpostavljeni različnim oblikam tveganj, na kar je že pred časom opozoril Evropski bančni organ EBA, njegova opozorila pa je na svoji spletni strani povzela tudi Banka Slovenije.

7.7.2014: Banka Sparkasse podpira 'družbeno bančništvo'

Banka Sparkasse podpira 'družbeno bančništvo', katerega namen je pozitiven učinek na ljudi, okolje in kulturo.
Zato nudi ugodne pogoje financiranja in vodenja transakcijskega računa ustanovam in podjetjem, ki delujejo in ustvarjajo pozitiven vpliv na področjih socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja, ekologije, kulture, dobrodelnosti ipd.

19.6.2014: Svetujemo, da e-pisem v imenu »banke Sparkasse AG« iz Nemčije ne odpirate

Na svetovnem spletu in v e-pošti se je v zadnjem času pojavilo nekaj e-pisem v imenu »banke Sparkasse AG« iz Nemčije. Tovrstna e-pisma so pogost pojav tudi pri drugih podjetjih in finančnih ustanovah.
Banka Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, takšnih sporočil in na tak način nikoli ne pošilja svojim strankam, saj varujemo  zaupnost in varnost poslovanja prek spleta. Odpiranje takšnih sporočil lahko pomeni vir zlonamernih programov ali poizkus prevare prejemnika sporočila, zato strankam svetujemo, da jih ne odpirajo temveč le izbrišejo. Obenem pa strankam svetujemo, da se naročijo na sms in e-mail varnostno obveščanje.

16.6.2014: Varno spletno in mobilno bančništvo med dopusti

Strankam svetujemo, da pri uporabi spletne ali mobilne banke v tujini upoštevate vsa varnostna priporočila in si pravočasno zagotovite varnostni paket SMS in e-mail obveščanja.

11.2.2014: Razširili smo negotovinsko poslovanje z osmimi novimi valutami

V banki Sparkasse smo razširili poslovanje plačilnega prometa z osmimi novimi valutami (AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, PLN in SEK), s katerimi vam omogočamo samo negotovinsko poslovanje. Poslovanje z že obstoječimi valutami (EUR, CHF, GBP, HRK in USD) se ni spremenilo, torej je z njimi možno poslovati tako gotovinsko kot negotovinsko. Seznam vseh valut, ki jih ponuja banka Sparkasse najdete na spletni strani banke in tečajni listi.

Banka Sparkasse d.d.

31.3. 2014: Omejeno opravljanje plačilnega prometa v času velikonočnih praznikov

Obveščamo vas, da v petek, 18.4.2014, Banka Sparkasse d.d. ne bo opravljala  medbančnega  plačilnega prometa v Sloveniji in državah članicah EMU, ker evropski plačilni sistem TARGET2 (sistem za medbančni prenos sredstev v evrih v Evropski uniji) na ta dan ne posluje. Zaradi tega bo omejeno tudi interno poslovanje.

Na ta dan boste lahko dvignili ali položili denar na transakcijski račun pri banki Sparkasse, vseh ostalih plačil ali prenosov sredstev pa ne bo mogoče izpeljati. Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za  18.4.2014, opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že vnesli v Net.Stik ali NetstikPro.

Direktne obremenitve in sprostitve limitov za Mastercard se bodo na dan 18.04.2014 izvedli normalno, zato zagotovite sredstva za poravnavo obveznosti že na dan 17.04.2014.

Dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov bo potekalo nemoteno. Odprte bodo vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet.

Ker na veliki petek (18.4.2014) in veliki ponedeljek (21.4.2014) evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, bo plačilni promet ponovno stekel v polnem obsegu v torek, 22.4.2014.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!
Banka Sparkasse d.d.

18.3.2014: Raziskava zadovoljstva in zvestobe strank - spletno anketiranje od 21. do 28.3.

Spoštovani.

V času od 21. do 28. marca bo potekalo anketiranje v okviru Raziskave zadovoljstva in zvestobe strank, ki jo izvajamo skupaj s tržno-raziskovalnim podjetjem Valicon. Namen raziskave je izboljšati storitve in odnos s strankami ter s tem povečati vaše zadovoljstvo.

Izbranemu vzorcu strank banke Sparkasse in izbranim strankam ostalih bank bomo na elektronski naslov poslali vabilo k izpolnjevanju spletne ankete.

Prosimo vas za sodelovanje in se vam že vnaprej zahvaljujemo za vaš čas.

Banka Sparkasse d. d.

7.2.2014: Ker razumemo vaše težave, povezane z izrednimi vremenskimi razmerami, 7.2. ne bomo obračunali in poslali opominov

Zaradi izrednih vremenskih razmer v Sloveniji, ko marsikdo ne more normalno dostopati do elektronske banke ali obiskati poslovne enote, danes, 7. februarja, ne bomo obračunali in poslali opominov.

Banka Sparkasse d. d.

3.2.2014: Napake pri obračunu obresti na Bonus računih odpravljene

Spoštovani,

obveščamo vas, da je pri obračunu obresti na Bonus računih prišlo do napak, ki smo jih uspešno odpravili.

Hvala za razumevanje!

 

18.12.2013: Skrajšan delovni čas poslovnih enot 24. in 31. decembra

Cenjene stranke obveščamo, da bodo skladno z dogovorom bank v okviru Združenja bank Slovenije, vse poslovne enote banke Sparkasse v torek, 24. in torek, 31. decembra 2013, odprte po skrajšanem delovnem času, in sicer od 9.00 do 12.00 ure.

 

Hvala za razumevanje!

6.11.2013: Nova spletna stran ZBS - vse o banki

Združenje bank Slovenije (ZBS) je v sodelovanju z bankami in hranilnicami pripravilo spletno stran www.vseobanki.si, ki je namenjena finančnemu opismevanju bančnih strank. Svoje bančno finančno znanje lahko nadgradite tudi z ogledom elektronske brošure.

21. 10.2013: Banka Sparkasse d. d. podpisala pogodbo z Evropsko investicijsko banko

Banka Sparkasse d.d. in Evropska investicijska banka (EIB) sta danes podpisali pogodbo o zadolžitvi banke Sparkasse za 50 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena financiranju naložb majhnih in srednje velikih podjetij ter naložb v javnem sektorju na področjih energetike, varovanja okolja, zdravstva in izobraževanja. Več o financiranju.

Sporočilo za javnost

Nagrajenci nagradne igre "'Pripelji prijatelja"

Izžrebali smo tri nagrajence nagradne igre "Pripelji prijatelja", ki je potekala od 20. junija do 30. septembra 2013.

Prvo nagrado, vrednostni bon 200 eur za M Holidays, prejme Monika Crnič.
Drugo nagrado, vrednostni bon 150 eur za M Holiday, prejme Jernej Mihelič.
Tretjo nagrado, vrednostni bon 100 eur za M Holidays, prejme Silvija Koželj.

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po navadni in elektronski pošti.

Sprememba urnika prevzema plačilnih nalogov od 30.9.2013 dalje

Od 30. septembra 2013 dalje bo veljal nov urnik prevzema plačilnih nalogov. Podaljšujemo čas za izvajanje SEPA čezmejnih plačil v EUR do 50.000 EUR za tekoči dan do 15. ure.  

V urniku so prav tako dodani pogoji za izvajanje SEPA direktnih obremenitev, tako za plačnike, kot za prejemnike plačil.

23. 8. 2013: Deljen delovni čas od 1. oktobra dalje

Od 1. oktobra 2013 dalje bo delovni čas poslovnih enot postal deljen, in sicer bodo odprte od ponedeljka do petka:


med 9.00 in 12.00

ter
med 14.00 in 17.00.


Poslovni termini v Sparkasse Centru v Ljubljani bodo možni tudi med 12.00 in 14.00.

16. 8. 2013: Minimalni znesek za vezavo depozita smo znižali na 500 €

Z današnjim dnem smo zmanjšali minimalni znesek za vezavo depozita s 1500 € na 500 €. Trenutno veljavne obrestne mere lahko preverite na http://www.sparkasse.si/obrestne-mere.

24. 7. 2013: V banki Sparkasse uporabljamo električno energijo iz okolju prijaznih virov

V banki Sparkasse že drugo leto zapored uporabljamo Modro energijo, kar pomeni, da vsa električna energija, ki jo uporabljamo za svoje poslovanje, prihaja  iz okolju prijaznih, obnovljivih virov, saj je proizvedena je v hidroelektrarnah slovenskih rek. Delovanje slovenskih hidroelektrarn tako ne obremenjuje okolja s toplogrednimi plini, škodljivimi emisijami ali radioaktivnimi odpadki, poskrbljeno pa je tudi za čim manjši vpliv energetskih objektov na življenje v vodi.

3. 7. 2013: PE Maribor posluje nemoteno

Tehnični problemi v poslovni enoti Maribor so odpravljeni, poslovanje sedaj deluje nemoteno. Hvala za razumevanje!

1. 7. 2013: Moteno poslovanje v PE Maribor

Zaradi tehnične okvare je del našega poslovanja v poslovni enoti Maribor do nadaljnjega onemogočen. Napako že odpravljamo. Za morebitne težave se vam iskreno opravičujemo. Hvala za razumevanje!

18. 6. 2013: Dan odprtih vrat nizkoenergijske hiše 22.6. na Primorskem

V soboto, 22. 6. 2013 med 10.00 in 16.00 bo v Šmarju pri Kopru potekal Marlesov dan odprtih vrat, kjer bo na ogled visokoučinkovita nizkoenergijska hiša. Odlikuje jo izjemno uporaben in racionalen tloris. Z uporabo naravnih materialov omogoča kakovostno bivanje in energijsko varčnost.

Marlesovi strokovnjaki in znani slovenski arhitekti vam bodo predstavili program pasivnih, eko in visoko učinkovitih nizkoenergijskih hiš ter svetovali o energijsko varčnem ogrevanju in prezračevanju. Svetovalka za gradnjo in bivanje banke Sparkasse pa vam bo svetovala o možnostih ugodnega financiranja.

3. 6. 2013: Omejena uporaba Maestro kartic v ZDA, Latinski Ameriki in v Aziji

MasterCard je za zaščito imetnikov plačilnih kartic, uvedel omejitev uporabe vseh Maestro kartic na bankomatih, ki niso nadgrajeni z EMV čip tehnologijo. Imetniki Maestro kartic bodo to občutili, kot zavrnjeno transakcijo, za kar pa vzrok ne bo naveden.


Omejitev
velja za naslednje države:

- ZDA
- Države Latinske Amerike in Karibov
- Azija / Pacifik (vse razen Avstralije in Nove Zelandije)

Uporaba kartice bo onemogočena tudi v Evropi, vendar le primeru, da bankomat ne bo imel predpisane čip tehnologije (kar je v Evropi zelo redko).

Da bi se imetniki Maestro kartic izognili neljubim dogodkom zaradi onemogočenega dviga gotovine, predlagamo vsem imetnikom Maestro kartic, ki potujete na omenjena območja:

- da uporabite MasterCardovo spletno aplikacijo Global ATM Locator, ki omogoča preprosto iskanje lokacij EMV bankomatov na spletnem naslovu ATM Locator | MasterCard®,
- se o možnosti dviga gotovine pozanimate še pred potovanjem.


Obstaja tudi možnost namestitve lokatorja na vaš pametni telefon ali računalnik, kar je dostopno preko spletne strani www.mastercard.com.
 
Nasvet pred potovanjem
:
- Pred potovanjem preverite veljavnost kartice,
- Na pot ne vzemite le Maestro plačilne kartice, pač pa vsaj eno kartico z odloženim plačilom MasterCard,

V primeru, da kartico MasterCard že imate, preverite veljavnost kartice in višino še prostega limita na kartici.

24. 5. 2013: Otvorili smo polnilno postajo za električna vozila

Pred poslovno enoto v Šiški smo otvorili polnilnico za električna vozila in tako postali prva banka v Sloveniji, ki je storila ta korak. Polnilnica ponuja možnost hitrega polnjenja in omogoča polnjenje dveh električnih ali hibridnih vozil hkrati, elektriko pa banka pridobiva iz 100%-no obnovljivih virov energije. Električna polnilnica ustreza vsem standardom polnjenja električnih vozil. Ponuja možnost hitrega polnjenja,Banka se je za postavitev polnilnice odločila, ker želi spodbujati okolju prijazne rešitve, električna vozila pa zaradi svoje prijaznosti do okolja in zdravja ljudi to vsekakor so.

Električna polnilnica bo za neomejeno uporabo brezplačno na voljo vsem imetnikom električnih ali hibridnih vozil (ne glede na to, ali so stranke banke Sparkasse). Za dodelitev kartice za uporabo polnilnice se lahko zainteresirani obrnejo na banko.

 


2. 5. 2013: Novi bankovec za 5 EUR

V obtok je dne 2. maja 2013 prišel nov bankovec za 5 EUR. Novi obraz bankovca je Evropa, oseba iz grške mitologije. Njen portret je upodobljen na hologramu in v vodnem znaku. Bankovec spada v serijo Evropa, drugo serijo evrobankovcev. Ta izkorišča napredek na področju tehnologije izdelave bankovcev in je zato še varnejša od prve serije. Novi bankovci bodo uvedeni postopoma v naslednjih nekaj letih po naraščajočem vrstnem redu. Prva serija bo še nekaj časa ostala zakonito plačilno sredstvo in bo v obtoku vzporedno s serijo Evropa. Več o novi seriji bankovcev si lahko preberete na www.noviobrazeura.eu.

17.4. 2013: Hiša Jelovica - dogodek o energetsko varčnih hišah

Proizvajalec energijsko varčnih hiš, oken in vrat Jelovica bo v četrtek, 25.4. 2013 od 16.30 dalje v Centru energetskih rešitev v Ljubljanskem BTCju  organiziral info dan: Hiša Jelovica – od odločitve do postavitve. Strokovnjaki z različnih področij bodo predstavili tehnologijo energijsko varčne lesene gradnje, možnosti financiranja Eko sklada, predstavnica banke Sparkasse (strokovnjakinja za področje Gradnje in bivanja) pa bo predstavila ugodno ponudbo Zelenih kreditov. Vljudno vabljeni vsi, ki bi se pred pomembno investicijo želeli oskrbeti s potrebnimi informacijami.

5.4. 2013: Dan odprtih vrat 13.4. v Ljubljani in v Škofji Loki

Banka Sparkasse bo v soboto, 13. aprila prisotna na dveh dnevih odprtih vrat.

Med 10.00 in 16.00 bo v Škofji Loki potekal Marlesov dan odprtih vrat, kjer si boste lahko ogledali visoko učinkovito nizkoenergijsko hišo. Hiša spada v skupino Tradition in jo odlikuje izjemno uporaben in racionalen tloris  ter visoka energetska varčnost. Zaradi uporabe naravnih materialov omogoča izjemno kakovostno bivanje, energetsko varčnost ter je družinskemu proračunu prijazna zaradi nizkih stroškov ogrevanja.
Marlesovi strokovnjaki in znani slovenski arhitekti vam bodo predstavili program pasivnih, eko in visoko učinkovitih nizkoenergijskih hiš ter svetovali o energijsko varčnem ogrevanju in prezračevanju.

Isti dan med 09.00 in 17.00 pa bo na Cesta na Brdo v Ljubljani potekal Rihtarjev dan odprtih vrat. Rihtarjevi strokovnjaki, predstavniki za strojne in elektro inštalacije ter arhitekt vam bomo predstavili nizkoenergijsko hišo 200. Na obeh dogodkih bodo svetovalci za gradnjo in bivanje banke Sparkasse svetovali o možnostih ugodnega financiranja.


20. 3. 2013: V okviru akcije "Ura Zemlje" bomo ugasnili luči

V soboto, 23. marca bo po celem svetu potekala okoljevarstvena akcija Earth Hour oziroma Ura Zemlje, v kateri bomo sodelovali tudi v banki Sparkasse.

Ideja izvira iz želje po skrbi za okolje in ukrepanju proti klimatskim spremembam. Milijoni ljudi v 7001 mestu, v 152 državah bodo med 20.30 in 21.30 ugasnili luči. Akcijo, ki poteka že šesto leto zapored, podpiramo tudi mi, zato bomo v Sparkasse centru v Ljubljani in nekaterih drugih poslovnih enotah po Sloveniji v soboto zvečer za eno uro ugasnili luči in tako naredili nekaj dobrega za okolje. Tako bomo z milijoni ljudi po vsem svetu stopili skupaj in istočasno naredili korak naprej k varovanju našega planeta.

Več o akciji si lahko preberete na http://www.earthhour.org/.

11. 3. 2013: Omejeno opravljanje plačilnega prometa v času velikonočnih praznikov

Obveščamo vas, da v petek, 29. marca 2013, Banka Sparkasse d.d. ne bo opravljala  medbančnega  plačilnega prometa v Sloveniji in državah članicah EMU, ker evropski plačilni sistem TARGET2 (sistem za medbančni prenos sredstev v evrih v Evropski uniji) na ta dan ne posluje. Zaradi tega bo omejeno tudi bančno poslovanje.

 

Na ta dan boste lahko dvignili ali položili denar na Udobni račun pri banki Sparkasse, vseh ostalih plačil ali prenosov sredstev pa ne bo mogoče izpeljati. Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 29. marec 2013, opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že vnesli v Net.Stik ali Net.StikPRO.

 

Kartično poslovanje - dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov, bo potekalo nemoteno. Odprte bodo vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet.

 

Zaradi praznika v Sloveniji in državah EU v ponedeljek, 1. aprila 2013, bo plačilni promet ponovno stekel v polnem obsegu v torek, 2. aprila 2013.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

Banka Sparkasse d.d.


18. 2. 2013: Prenehanje poslovanja s prebivalstvom v SC Nova Gorica

Obveščamo vas, da bomo 29. marca 2013 v Svetovalnem centru Nova Gorica prenehali s poslovanjem s prebivalstvom. Do tega dne bo Svetovalni center deloval ustaljeno in sprememba ne bo vplivala na poslovanje. Stranke centra bodo pisno obveščene o zamenjavi enote oz. svetovalca.


Banka Sparkasse d.d.

30. 1. 2013: Izžrebanci nagradne igre Pripelji prijatelja

Žrebanje v okviru nagradne igre Pripelji prijatelja je potekalo 17. januarja 2013 na sedežu banke Sparkasse. Izžrebali smo naslednje nagrajence:

1. nagrada: 1x tablični računalnik Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB Wifi: Vesna Ugrinovski
2. nagrada: 1x pametni telefon Samsung Galaxy S 3 16 GB: Zhaklina Jankovska
3. nagrada: 1x pametni telefon Samsung Galaxy Ace 2: Saša Muminović
4. nagrada: 1x Zvezdar paket doživetja – Gurmanski počitek na deželi za dve (2) osebi : Urban Božičnik
5. nagrada: 1x Zvezdar paket doživetja – Večerja pri mojstrih okusov za dve (2) osebi: Martin Hočevar
6. nagrada: 1x Zvezdar paket doživetja – Doživite nekaj novega! za dve (2) osebi: Marko Brejc


Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo!

7. 12. 2012: Net.Stik - ukinitev direktnih obremenitev

Cenjene stranke obveščamo, da smo v Net.Stiku umaknili možnost ukinitve direktne obremenitve. V primeru, da želite ukinit direktno obremenitev, vas prosimo, da to sporočite prek možnosti "Sporočila banki" v Net.Stiku, prek Tel.Stika na telefonsko številko +386 1 583 66 66 ali se zglasite v vaši poslovni enoti. V ta ukrep smo bili prisiljeni zaradi množičnega prehoda podjetij v SEPA direktne obremenitve in prehodnega obdobja delovanja direktnih obremenitev.

 

Prosimo za razumevanje.

 

Banka Sparkasse d.d.

18. 1. 2013: Skrajšan delovni čas poslovnih enot v torek, 29. januarja 2013

Cenjene stranke obveščamo, da bodo poslovne enote banke Sparkasse v torek, 29. januarja odprte po naslednjem razporedu:

 

 • Poslovna enota Murska Sobota: 9.00-14.00,
 • Poslovna enota Maribor: 9.00-14.30,
 • Svetovalni center Nova Gorica: 9.00-14.30,
 • Poslovna enota Koper: 9.00-14.30,
 • Poslovna enota Kranj: 9.00-15.00,
 • Poslovna enota Celje: 9.00-15.00,
 • Poslovna enota Novo mesto: 9.00-15.00.

 

Poslovni enoti Ljubljana (Cesta v Kleče 15) in Ljubljana - Šmartinska (Šmartinska cesta 58c), bosta poslovali po nespremenjenem delovnem času 9.00 - 17.00.  

 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje!
 
Več informacij dobite na www.sparkasse.si oziroma na brezplačni telefonski številki 080 18 02.
  
Banka Sparkasse d.d.

5. 12. 2012: SEPA direktne bremenitve

Cenjene stranke obveščamo, da bodo postopno do konca leta 2012 vsa podjetja, za katera plačujete svoje obveznosti z direktnimi bremenitvami, prešla na novo shemo direktnih bremenitev po SEPA standardih. Banka Sparkasse bo zaradi tega vaša soglasja za izvajanje direktnih bremenitev prenesla na ta podjetja. Od 1. januarja 2013 naprej boste vse morebitne spremembe, vključno z ukinitvijo soglasja, urejali neposredno pri podjetjih in ne več pri banki.

 

Dodatne informacije najdete na spletni strani www.sepa.si.

 

Lep pozdrav,

 

BANKA SPARKASSE d.d.

Dnevi pasivnih hiš in možnost Celostnega svetovanja glede gradnje ali nakupa nepremičnin

Fakulteta za arhitekturo, Konzorcij pasivna hiša in Eko sklad j.s. pripravljajo od 9. do 11. novembra 2012 Dneve pasivnih hiš. Vodja segmenta Gradnja in bivanje banke Sparkasse, Andreja Potočnik, bo v petek, 9. 11. od 16.30 naprej na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani predavala o možnostih financiranja pasivnih hiš (Zelenem kreditu) ter predstavila celostno svetovanje gradnje ali nakupa nepremičnin. Več o Dnevih pasivnih hiš si lahko preberete tukaj.

Poleg tega pa bo v sklopu dogodka v Sparkasse centru, na Cesti v Kleče 15 v Šiški potekalo Celostno svetovanje glede gradnje ali nakupa nepremičnin, in sicer v naslednjih terminih:


- v petek, 9.11. med 9h in 15h
- v torek, 13.11. med 9h in 17h


Na svetovanje se lahko prijavite na elektronski naslov dogodek@sparkasse.si. Poleg prijave napišite, katera ura vam ustreza. Svetovanje je popolnoma neobvezujoče in traja približno 45 minut. Vabljeni!

Dan oprtih vrat v Preserjah pri Radomljah

Banka Sparkasse bo v soboto, 10. novembra med 9. in 17. uro prisotna na Rihterjevem dnevu odprtih vrat v Preserjah pri Radomljah. Ogledali si boste lahko pasivno hišo 210. Gre za moderno enodružinsko hišo, ki ustreza zahtevam za pasivno gradnjo, saj je zgrajena po konstrukcijskem sistemu Rihter pasiv, za katerega je Rihter pridobili tudi certifikat passivhaus inštituta iz Darmstadta.


Svetovalci segmenta Gradnja in bivanje banke Sparkasse vam bodo svetovali o možnostih ugodnega financiranja.

Prenovljena elektronska banka Net.Stik

Spoštovani,


od ponedeljka, 8.10.2012 vam je na voljo prenovljena elektronska banka Net.Stik, ki zagotavlja še višjo stopnjo kakovosti in predvsem varnosti vašega poslovanja z elektronsko banko Net.Stik. S prenovljeno elektronsko banko Net.Stik so se določene uporabniške funkcije tako pri samem vstopu, kot tudi znotraj elektronske banke Net.Stik spremenile, kot tudi nadgradile.

Za dodatne informacije nas lahko pokličite na telefonsko številko 01 583 66 66 ali pa nam pošljite obvestilo za dodatne informacije na elektronski naslov info@sparkasse.si in že boste v stiku z našimi prijaznimi sodelavci.


Lep pozdrav!

BANKA SPARKASSE d.d.

Mag. Andrej Plos uradno nastopil mesto predsednika uprave Banke Sparkasse d.d.

Mag. Andrej Plos je dne 4. 10. 2012 uradno pridobil dovoljenje Banke Slovenije za nastop funkcije predsednika uprave Banke Sparkasse d.d., na katero ga je nadzorni svet banke imenoval avgusta letos. S tem so izpolnjeni pravno formalni pogoji za začetek njegovega dela v banki.
Mag. Andrej Plos je v banki Sparkasse prevzel celotno področje Poslovanja s prebivalstvom in organizacije.

 

Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost.

Vse več poskusov zlorab elektronskega bančništva

Cenjene stranke obveščamo, da je bilo v Sloveniji v zadnjem času ugotovljenih več zlorab  elektronskega bančništva. Uporabniki elektronskega bančništva prejmejo z elektronsko pošto sporočila o posodobitvi uporabniških podatkov. Gre za elektronsko sporočilo s katerim skuša storilec pretentati prejemnika, da odpre ponarejeno spletno stran elektronske banke ali da odpre priponko in da na takšno stran vpiše svoje osebne podatke za vstop v elektronsko banko. Takemu napadu pravimo ribarjenje - Phishing.

Takoj, ko te podatke pridobi kriminalna združba, ki stoji za prevaro, lahko vstopi v našo elektronsko banko in nepooblaščeno nakaže denar na poljuben račun.

Ponarejeno spletno stran elektronske banke prepoznamo predvsem po slabši grafiki, po drobnih razlikah v izgledu in vsebini ter po manjkajočem simbolu varnega prenosa (zaklenjena ključavnica) v spodnjem desnem kotu brskalnika.


Strankam svetujemo, da v kolikor prejmejo tovrstno sporočilo, da se nanj ne odzivajo!

Banka Sparkasse, skladno s svojimi pogoji poslovanja, nikoli ne uporablja elektronske pošte za neposredna obvestila strankam, ki bi vsebovala osebne podatke stranke. Banka Sparkasse tudi ne pričakuje, da  stranke svoje podatke za vstop v elektronsko banko Net.Stik posredujejo po elektronski pošti.


Priporočila Združenja bank Slovenije za varno elektronsko poslovanje:

 • Banka ne bo nikoli od vas zahtevala vpisa vaših identifikacijskih podatkov prek elektronske pošte.
 • Nikoli ne pošiljajte občutljivih podatkov v elektronskem sporočilu in z banko komunicirajte prek sporočil v e-banki.
 • Ne odpirajte elektronske pošte ali priponk neznanih pošiljateljev.
 • Ne nameščajte programske opreme iz nepreverjenih virov.
 • Nikoli ne obiskujte občutljivih spletnih strani preko povezave - linka v e-sporočilu; vedno sami vtipkajte (znani) naslov v vaš brskalnik.
 • Nobenega gesla ne povejte nikomur, gesla hranite na varnem mestu.
 • Računalnik, na katerem uporabljate elektronsko banko, ugasnite, ko ga ne uporabljate (izven delovnega časa, v času dopusta…).
 • Če vaša banka zahteva od vas podatke, zahtevek preverite preko telefona ali osebno.
 • Preverite vsako osebo, ki se vam predstavi kot oseba za podporo strankam, pa je ne poznate, ali ni to kako drugače jasno dokazano.
 • Poskrbite, da so na vaših računalnikih nameščeni zadnji varnostni popravki in ustrezni protivirusni programi.
 • Vsak sum zlorabe računalnika ali elektronske banke čim prej prijavite policiji in banki.


13. 6. 2012: Poslovna enota Maribor dne, 15. 6. posluje po ustaljenem delovnem času

Spoštovane stranke obveščamo, da v petek, 15. junija 2012, Poslovna enota Maribor posluje po ustaljenem delovnem času od 9.00 do 17.00 in ne do 15.30, kakor je bilo prvotno načrtovano.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

 

27. 4. 2012: Spremembe Splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa, opravljanja plačilnih storitev in Urnika prevzema plačilnih nalogov

Cenjene stranke obveščamo, da se s 1. julijem 2012 spreminjajo Splošni pogoji vodenja transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev. Hkrati z omenjeno spremembo se spremeni tudi Urnik prevzema plačilnih nalogov.

 

Vse spremembe si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Poslovanje s prebivalstvom 

Poslovanje z gospodarstvom

 


BANKA SPARKASSE d.d.

18. 6. 2012: Odpravljene tehnične težave pri obdelavi odlivnih plačilnih nalogov

Spoštovani,

 

Obveščamo vas, da smo tehnične težave pri obdelavi ODLIVNIH plačilnih nalogov odpravili.

 

Odlivni nalogi bodo obdelani v najkrajšem možnem času.

 

Banka Sparkasse d.d.


26. 4. 2012: Ukinitev izvajanja negotovinskih transakcij iz transakcijskih računov prek telefonske banke Tel.Stik

Cenjene stranke obveščamo, da s 1. julijem 2012 ukinjamo možnost izvajanja negotovinskih transakcij iz transakcijskih računov prek telefonske banke Tel.Stik. Prek omenjene poti bo po uspešno opravljeni legitimaciji še vedno mogoče nemoteno opravljati določene spremembe na transakcijskih računih in varčevalnih poslih, pridobiti informacije o stanju na računih in prometu, izvajati nakazila z Bonus računov.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!


 
BANKA SPARKASSE d.d.

7. 6. 2012: Skrajšan delovni čas Poslovne enote Maribor, 15. junija

Spoštovane stranke obveščamo, da bo v petek, 15. junija 2012, Poslovna enota Maribor odprta od 9. do 15.30 ure.

Za več informacij lahko pokličete Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

11.4.2012: Preoblikovanje Poslovne enote v Novi Gorici v Svetovalni center Nova Gorica

Obveščamo vas, da bomo 30. junija 2012 preoblikovali Poslovno enoto Nova Gorica v Svetovalni center Nova Gorica - brez gotovinskega poslovanja in z omejenim bančnim poslovanjem. Stranke enote bodo pisno obveščene o zamenjavi enote oz. svetovalca. Do takrat enota posluje ustaljeno. Zagotavljamo, da omenjena sprememba ne bo vplivala na poslovanje s strankami ali delo z banko.

21. 3. 2012: Omejeno opravljanje plačilnega prometa v času velikonočnih praznikov

Obveščamo vas, da v petek, 6. aprila 2012, Banka Sparkasse d.d. ne bo opravljala  medbančnega  plačilnega prometa v Sloveniji in državah članicah EMU, ker evropski plačilni sistem TARGET2 (sistem za medbančni prenos sredstev v evrih v Evropski uniji) na ta dan ne posluje. Zaradi tega bo omejeno tudi interno poslovanje.

 

Na ta dan boste lahko dvignili ali položili gotovino na vaš osebni ali poslovni račun odprt pri banki Sparkasse, vseh ostalih plačil ali prenosov sredstev pa ne bo mogoče izpeljati. Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 6. april 2012, opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že vnesli v elektronsko banko Net.Stik ali Net.StikPRO.

 

Kartično poslovanje - dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov, bo potekalo nemoteno. Odprte bodo vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet.

 

Zaradi praznika v Sloveniji in državah EU v ponedeljek, 9. aprila 2012, bo plačilni promet ponovno stekel v polnem obsegu v torek, 10. aprila 2012.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

Banka Sparkasse d.d.


27. 2. 2012: SEPA migracije

Do konca leta 2012 bodo sedanje direktne obremenitve (v nadaljevanju DB) z domače nacionalne sheme NPI-DB, postopoma migrirale v novo shemo SEPA direktne obremenitve (v nadaljevanju SDD). Migracije za plačnike pomenijo poenoten način izvajanja plačila in pravno podlago, ki velja za celotno evroobmočje, boljšo transparentnost in več pravic, ne predvidevajo pa spremembe pri plačevanju mesečnih obveznosti.

 

Bistvene novosti za plačnika SDD:

 • vsa sedanja pooblastila za izvajanje direktnih obremenitev se prenesejo na upnika (podjetje, ki prejema plačilo),
 • nova pooblastila oziroma soglasja plačnik sklepa direktno z upnikom,
 • spremembe pooblastil oziroma soglasij iz naslova SDD se urejajo direktno pri upniku.

 

Prehod na SDD bo za plačnika odvisen od prehoda prejemnika plačila iz sheme direktne obremenitve v shemo SDD, o čemer bo banka svoje komitente tudi obvestila.

 

Dodatne informacije najdete na spletni strani www.sepa.si.

 

Banka Sparkasse d.d.

17. 2. 2011: Nov urnik prevzema plačilnih nalogov v Banki Sparkasse d.d.

Spoštovani,


 
z dnem 20. 2. 2012 stopi v veljavo nov urnik prevzema plačilnih nalogov. Spremenjen je urnik za prevzem čezmejnih plačilnih nalogov za isti delovni dan plačilnega prometa. Spremenjen urnik prevzema plačilnih nalogov vam je na voljo na tej povezavi in v vseh poslovnih enotah banke.


 
Lepo pozdravljeni!


 
Banka SPARKASSE d.d.
 

7. 2. 2012: Dan varne rabe interneta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani,

 

7. februar v številnih evropskih državah obeležujejo kot Dan varne rabe interneta, ki je v osnovi namenjen predvsem promociji varne in odgovorne rabe novih tehnologij med otroki in najstniki ter odraslim uporabnikom spleta, ki v vse večji meri uporabljajo spletne trgovine in storitve spletnega bančništva. Za ta namen je bila izdana elektronska knjižica z naslovom Hitri Vodnik ABC varnosti na spletu.

Nekaj koristnih namigov za varno spletno bančništvo pa najdete tudi na tej povezavi.

 

Želimo vam varno uporabo vaše elektronske banke Net.Stik!

 

Banka Sparkasse d.d.

6. 2. 2012: Za imetnike Net.Stika izpiski za Bonus račun v elektronski obliki

Cenjene stranke, ki imajo prek elektronske banke Net.Stik vpogled tudi na stanje na Bonus računu, obveščamo, da bodo z dnem 9. 2. 2012 pričeli prejemati izpiske za Bonus račun le še v elektronski obliki. Imetniki Bonus računa, ki nimajo elektronske banke Net.Stik, bodo izpiske za Bonus račun prejemali le v tiskani obliki.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Banka Sparkasse d.d.

29. 12. 2011: Nov urnik prevzema plačilnih nalogov v Banki Sparkasse d.d.

Cenjen stranke obveščamo o uvedbi novega urnika prevzema plačilnih nalogov v Banki Sparkasse d.d., ki stopi v veljavo 1. januarja 2012. Nov urnik prevzema plačilnih nalogov vam je na voljo na povezavi.


 
Banka Sparkasse d.d.

23.12.2011 - Prenehanje uporabe posebne položnice, plačilnega naloga in reguliranega čezmenjnega prometa

Z 31. decembrom 2011 preneha uporaba obrazcev posebne položnice (PP02), plačilnega naloga (BN02) in reguliranega čezmejnega plačila (RP01).

 

S 1. januarjem 2012 bo obstoječe obrazce nadomestil univerzalni plačilni nalog - UPN, ki je sicer v uporabi že od 1. novembra 2010.

 

Zaradi tega bo na zadnji delovni dan oz. zadnji dan plačilnega prometa v letošnjem letu, v petek dne 30.12.2011, plačilo s posebno položnico (PP02) možno samo še do 12. ure. Po tej uri in v prihodnje bo plačilo možno s plačilnim nalogom - UPN.

 

Za razumevanje se vam zahvaljujemo!

 

14. 12. 2011: Prenehanje uporabe obrazcev posebne položnice (PP02) in plačilnega nalogo (BN02)

Spoštovani!

 

Z 31. decembrom 2011 preneha uporaba obrazcev posebne položnice (PP02) in plačilnega naloga (BN02), ki ju   nadomesti univerzalni plačilni nalog – UPN. 

 

Vsi izdajatelji posebnih položnic so bili v obvestilu za javnost Združenja bank Slovenije z dne 20. junija 2011 obveščeni, da morajo najkasneje do 31. decembra 2011 pričeti z izdajanjem obrazca UPN, saj morajo biti vsi plačilni nalogi z rokom plačila v letu 2012, ki jih izdajatelj izpolni vnaprej, izdani na obrazcu UPN.

 

Do 31. marca 2012 boste lahko na bančnih okencih poravnali svoje obveznosti s posebno položnico ali plačilnim nalogom BN02, kljub prenehanju uporabe starih obrazcev. Po tem datumu pa boste lahko predlagali le UPN!

Obrazec UPN se uporablja od 1. novembra 2010, za izvajanje  domačih plačil in čezmejnih plačil v EUR v države članice EGP.

 

Primer izpolnjenega obrazca UPN za plačilo obroka kredita:

 


 

Dodatne informacije najdete na spletni strani Združenja bank Slovenije.

 

3. 11. 2011: Posodobitev strežnikov za Net.Stik

Cenjene stranke obveščamo, da se bodo v soboto, 5. novembra 2011, med 14. in 16. uro izvajale posodobitve strežnikov za elektronsko banko Net.Stik. V tem času Net.Stik žal ne bo operativen.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Banka Sparkasse d.d.

6. 10. 2011: Prikaz obvestil o spremenjenih anuitetah in/ali obrestnih merah ter amortizacijskih načrtov v Net.Stiku

Cenjene stranke obveščamo, da bo Banka Sparkasse d.d. v prihodnje prilagoditve obrestne mere in/ali anuitete, skladno z določili kreditne pogodbe in določilom 11. člena Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1), sporočala neposredno v Net.Stik, s čimer banka sledi vrednotam okoljske ozaveščenosti zmanjševanja porabe papirja in s tem varuje naše okolje.

 

Fizičnim  osebam, in sicer kreditojemalcem in solastnikom poslov, ki imajo anuitetne kredite, se bo v prihodnje obvestila pošiljalo samo še v Net.Stik, pošiljanje v papirni obliki, pa se ne bo več izvajalo.

 

Dokumenta, Obvestilo o spremenjeni anuiteti kredita in Amortizacijski načrt, bosta tako locirana v elektronski banki Net.Stik na naslednjih poteh:

 • Obvestilo o spremenjeni anuiteti kredita:
  •         Moji računi →  spodaj »OSEBNA OBVESTILA:«,
  •         Komunikacija →  Obvestila banke → spodaj »OSEBNA OBVESTILA:«
 • Amortizacijski načrt:  Moji računi → Pregled izpiskov (vrsta računa: Kredit)

Kreditojemalci in solastniki poslov, ki imajo obročne kredite, pa bodo obvestila še vedno prejemali v papirni obliki.

 

Lep pozdrav,

 

Banka SPARKASSE d.d.

29. 9. 2011: Uvedba storitve Tel.Stik avtomatski odzivnik

Obveščamo vas, da lahko z novo storitvijo Tel.Stik avtomatski odzivnik preprosto dostopate do informacij o stanju na vaših računih kjer koli in kadar koli. Tel.Stik avtomatski odzivnik je preprosta storitev, ki vam je na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu na telefonski številki 01 583 66 66.

 

Banka Sparkasse d.d.

1. 7. 2011: Nova predpisana obrestna mera zamudnih obresti

Cenjene stranke obveščamo, da s 1. 7. 2011 velja nova predpisana obrestna mera zamudnih obresti in sicer 9,25 % (Uradni list RS, št.54/2011). Cenike za transakcijske račune z novo obrestno mero najdete na naši spletni strani oziroma v poslovni enoti.

 

Banka Sparkasse d.d.

 

16. 6. 2011: BRIHTA - varčevalni račun za otroke do 15. leta

Obveščamo vas, da smo dne, 15. junija 2011, Varčevalni račun Umko preimenovali v Varčevalni račun Brihta. Vse ostale lastnosti varčevalnega računa za otroke do 15. leta ostajajo nespremenjene.

Banka Sparkasse d.d.

15. 6. 2011: Skrajšan delovni čas poslovnih enot Maribor, Murska Sobota in Celje v petek, 1. julija

Spoštovane stranke obveščamo, da bo v petek, 1. julija 2011, poslovna enota Murska Sobota, odprta od 9. do 15. ure, poslovna enota Maribor od 9. do 15.30 ure ter poslovna enota Celje od 9. do 16. ure.

 

Za več informacij lahko pokličete Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

27. 5. 2011: Program za izpis obrazcev UPN

Univerzalni plačilni nalog  -  UPN bo do konca leta 2011 nadomestil obstoječe obrazce PP in BN02.  Na voljo vam je brezplačni program za izpis obrazca univerzalni plačilni nalog – UPN.

 

Združenja bank Slovenije (ZBS) je objavilo program, namenjen izpisovanju univerzalnih plačilnih nalogov UPN na ustrezne obrazce v skladu s Tehničnim standardom UPN.

 

Program lahko prevzamete na spletni strani ZBS, ob strinjanju s pogoji za uporabo programa:
Program IzpisUPN uporabljate na lastno odgovornost. Proizvajalec ali nosilec licence ne odgovarjata za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi bila povzročena z uporabo tega programa. Morebitne pripombe, predloge in napake v delovanju programa IzpisUPN, prijavite banki, pri kateri imate odprt transakcijski račun.

 

Povezava na brezplačni program za izpis obrazca univerzalni plačilni nalog - UPN, maj 2011

 

Skupaj s programom prejmete tudi Navodila za uporabo. Za morebitne dodatne informacije in pomoč nas pokličite na telefonsko številko 01 583 66 66.

 

Banka Sparkasse d.d.

  

18.3.2011: Nov cenik za negotovinsko poslovanje za poslovanje z gospodarstvom

Obveščamo vas, da z 21.3.2011 stopi v veljavo nov cenik za negotovinsko poslovanje za poslovanje z gospodarstvom. V cenik so dodane tarife za e-račune. Nov cenik je na vpogled na spletni strani www.sparkasse.si, v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. ter prek elektronske banke Net.Stik in Net.StikPRO.

 

Banka Sparkasse d.d.

10. 3. 2011: Nov cenik kreditnih in garancijskih poslov gospodarstvu

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da s 10.03.2011 stopi v veljavo nov cenik kreditnih in garancijskih poslov gospodarstvu.

Aktualni cenik je na vpogled v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. ter na spletni strani banke.

  

09.03.2011: Delovanje plačilnega sistema SEPA v času velikonočnih praznikov

Obveščamo vas, da v petek, 22. aprila 2011, ne bo deloval plačilni promet v Sloveniji in državah članicah EMU, zaradi vsakoletnega neposlovanja plačilnega sistema TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) - sistema za medbančni prenos sredstev v evrih v Evropski uniji. Zaradi tega bo omejeno tudi interno poslovanje.


Na ta dan boste lahko dvignili ali položili denar na Udobni račun pri banki Sparkasse, vseh ostalih plačil ali prenosov sredstev pa ne bo mogoče izpeljati. Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 22. april, opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že naložili v Net.Stiku.


Kartično poslovanje - dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov, bo potekalo nemoteno. Odprte bodo vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet. Plačilni promet bo ponovno nemoteno stekel v torek, 26. aprila 2011.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

2. 3. 2011: Obvestilo o selitvi PE Novo mesto

Od četrtka, 10. marca 2011, se Banka Sparkasse, Poslovna enota Novo mesto, seli v nove poslovne prostore v nakupovalni center Qlandia (Otoška cesta 5).
 

Zaradi selitve v sredo, 9. marca, poslovna enota ne bo poslovala.

 
Prosimo za razumevanje.

 
Vabimo vas, da nas od četrtka, 10. marca, obiščete v novih, sodobnejših poslovnih prostorih.

 
Banka Sparkasse d.d.

 

1. 2. 2011: Spremenjen delovni čas Centra bančnih storitev in informacij

S 15. februarjem 2011 začne veljati spremenjen delovni čas Centra bančnih storitev in informacij. Sodelavci in svetovalci Centra bančnih storitev in informacij vam bodo tako na voljo vsak delavnik od 09:00 do 17:00 ure.
 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje!
    
  Banka Sparkasse d.d.

11. 1. 2011: Skrajšan delovni čas poslovnih enot v torek, 18. januarja 2011

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da bodo poslovne enote v torek, 18. januarja odprte po naslednjem razporedu:

 

- Poslovna enota Murska Sobota: 9.00-14.00,
- Poslovna enota Maribor: 9.00-14.30,
- Poslovna enota Nova Gorica: 9.00-14.30,
- Poslovna enota Koper: 9.00-14.30,
- Poslovna enota Kranj: 9.00-15.00,
- Poslovna enota Celje: 9.00-15.00,
- Poslovna enota Novo mesto: 9.00-15.00,
- Poslovna enota Ljubljana: 9.00-17.00.

 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje!
 
Več informacij dobite na www.sparkasse.si oziroma na brezplačni telefonski številki 080 18 02.
  
Banka Sparkasse d.d.

   

21. 12. 2010: Uvedba SEPA direktne obremenitve

SEPA direktna obremenitev (SDD) je plačilni instrument, ki omogoča plačniku  poravnavo obveznosti do pravne osebe iz območja SEPA (npr. mesečne obveznosti).

 

Izvajanje SDD

 

Prejemnik plačila (podjetje) preko svoje banke odredi plačilne transakcije za izvršitev direktnih obremenitev s plačnikovega računa pri banki plačnika, kot sta se dogovorila plačnik in prejemnik plačila  s podpisom soglasja. SDD je lahko enkratna ali večkratna, izvaja se na katerikoli bančni delovni dan pri tem pa  namen plačila ni omejen

V novembru smo se vključili v sistem SEPA Direktna obremenitev in pričeli sprejemati čezmejne naloge SDD za svoje stranke po Osnovni shemi SDD. Predvidoma v maju 2011 bo na voljo infrastruktura za izvajanje domačih SDD med slovenskimi bankami. Obstoječe direktne obremenitve (DB po shemi NPI) bodo postopoma prenesene na SDD, do takrat pa se bodo izvajale na obstoječ način, preko Zbirnega Centra.

 


Shematski prikaz delovanja SEPA DD:


Med izvrševanjem plačilnih transakcij po shemi SDD in po shemi NPI DB (direktna bremenitev)  je nekaj bistvenih razlik:

 • soglasje za plačilo SDD skleneta  prejemnik plačila (podjetje) in plačnik;
 • soglasje ima predpisan nabor podatkov,
 • soglasja hrani prejemnik plačila (podjetje),
 • SDD je za banko le transakcija, ki jo prejme preko elektronske poti in nič več posel (ni več odpiranja SDD, shranjevanja otvoritev DB),
 • omogočena je izvedba tako ponavljajočih se kot enkratnih direktnih obremenitev,
 • ni omejitve namena in višine plačila,
 • izvrševanje SDD je mogoče vsak delovni bančni dan,
 • banka plačnika lahko zahteva vračilo že poravnane SDD do 5 dni po datumu poravnave, plačnik pa lahko skladno s PSD in ZPlaSS v obdobju do 13 mesecev po datumu izvršitve  SDD zahteva vračilo denarnih sredstev že izvršene SDD.

Podrobnejše informacije so vam na voljo na www.sepa.si, vprašanja pa lahko posredujete tudi na sepa@zbs-giz.si ali pokličete naš Center bančnih storitev in informacij na 01/583 66 66, kjer vam bodo prijazni svetovalci Centra bančnih storitev informacij pomagali pri morebitnih vprašanjih.

 

 

21. 12. 2010: Skrajšan delovni čas poslovnih enot v petek, 24. in petek, 31. decembra 2010

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da bodo poslovne enote v petek, 24. decembra in v petek, 31. decembra, odprta od 9. do 12. ure.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

Več informacij dobite na www.sparkasse.si oziroma na brezplačni telefonski številki 080 18 02.

  

Banka Sparkasse d.d.

 

16. 12. 2010: Tehnične motnje v poslovanju banke Sparkasse

Obveščamo vas, da je v Banki Sparkasse 15. decembra 2010, okoli 16. ure, zaradi izpada povezav med sistemi, prišlo do tehničnih motenj poslovanja. Posledično je bilo moteno kartično poslovanje in poslovanje prek elektronske in telefonske banke.

  

Konec delovnika, dne 16.12.2010, so bile motnje v poslovanju že odpravljene, vendar je zaradi večje količine podatkov plačilni promet  še vedno upočasnjen in onemogočena elektronska komunikacija z banko. Za dodatne informacije je dosegljiv Center bančnih storitev in informacij na telefon 01 583 66 66, ki bo dne 16.12. deloval s podaljšanim delovnikom do 20.00. 

 

Banka Sparkasse se komitentom iskreno opravičuje za nastale nevšečnosti in prosi za razumevanje.

 

Reklamacije komitentov zaradi tehničnih motenj bo banka Sparkasse sprejemala v pisni obliki in jih obravnavala po ustaljenem postopku za reklamacije strank.

 

Povezava na sporočilo za javnost.

 

25. 10. 2010: Postopno uvajanje Univerzalnega plačilnega naloga (UPN)

Cenjene stranke obveščamo, da s 1. novembrom 2010 stopi v veljavo Univerzalni plačilni nalog (UPN), ki bo postopno nadomestil plačilni nalog BN02 in posebno položnico. UPN je enoten obrazec za domača in čezmejna plačila v evrih, s katerim boste še enostavneje izvrševali vaša plačila. Več informacij o UPN lahko najdete na spletnih straneh Združenja bank Slovenije (http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=945).

 

Banka Sparkasse d.d.

30. 8. 2010: Nov cenik za kreditne in garancijske posle gospodarstvu

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da s 01. 09. 2010 stopi v veljavo nov cenik kreditnih in garancijskih poslov gospodarstvu.

Aktualni cenik je na vpogled v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. ter na spletni strani banke.

 

Banka Sparkasse d.d.


7. 8. 2010: Nov cenik za kreditne in garancijske posle prebivalstvu

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da je s 07. 08. 2010 stopil v veljavo nov cenik kreditnih in garancijskih poslov prebivalstvu.

Aktualni cenik je na vpogled v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. ter na spletni strani banke.

 

Banka Sparkasse d.d.

29. 6. 2010: Nov cenik gotovinskega poslovanja za prebivalstvo

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da s 01. 09. 2010 stopi v veljavo nov cenik gotovinskega poslovanja za prebivalstvo.

Aktualni cenik je na vpogled v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. ter na spletni strani banke.

 

Banka Sparkasse d.d.

8. 6. 2010: Skrajšan delovni čas poslovnih enot v petek, 18. junija

Spoštovane stranke obveščamo, da bodo poslovne enote v Mariboru, Murski Soboti, Kranju, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Celju v petek, 18. junija 2010, odprte od 9. do 14. ure, Poslovna enota Ljubljana pa od 9. do 16. ure.

 

Za več informacij lahko pokličete Center bančnih storitev in informacij na telefonsko številko 01 583 66 66.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

29. 3. 2010: Nov cenik za negotovinsko poslovanje za prebivalstvo

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da s 01. 06. 2010 stopi v veljavo nov cenik za negotovinsko poslovanje za prebivalstvo.

Vsakokrat veljavni cenik je na vpogled v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. ter na spletni strani banke.

 

Banka Sparkasse d.d.

24. 3. 2010: Spremenjeni splošni pogoji vodenja transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev

Banka Sparkasse d.d. z 15. 6. 2010 spreminja Splošne pogoje vodenja transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev. Splošni pogoji se spremenijo v naslednjih členih:


87.    Pogodba preneha s potekom časa, če je sklenjena za določen čas, ali s potekom odpovednega roka, če je sklenjena za nedoločen čas.

90.    V primeru odpovedi pogodbe s strani katerekoli pogodbene stranke,  je uporabnik dolžan v celoti poravnati vse obveznosti iz pogodbe, nastale do dneva odpovedi pogodbe v najkrajšem možnem času.

98.     Banka sme zaračunati uporabniku, ki ni potrošnik, posebna nadomestila zaradi odpovedi pogodbe, če uporabnik, ki ni potrošnik, odpove pogodbo, ki je sklenjena za določen čas v trajanju več kakor 12 mesecev ali za nedoločen čas, po izteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe.

 

Banka Sparkasse d.d. s 1. 6. 2010 spreminja tudi Cenik bančnih storitev in sklep o obrestnih merah Banke Sparkasse d.d. za prebivalstvo.

 

Spremenjene Splošne pogoje bo banka objavila v vseh poslovnih enotah in na spletni strani banke Sparkasse.

17. 3. 2010: Nedelovanje plačilnega prometa na dan 2. aprila 2010

Zaradi vsakoletnega neposlovanja plačilnega sistema TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) - sistema za medbančni prenos sredstev v evrih v Evropski uniji, na "veliki petek", 2. aprila 2010, v Sloveniji in državah članicah EMU ne bo deloval plačilni promet, poleg tega pa bo omejeno tudi interno poslovanje.

 

Zaradi nedelovanja plačilnega prometa boste na ta dan lahko le dvignili ali položili denar na Udobni račun pri banki Sparkasse, vseh ostalih plačil ali prenosov sredstev pa ne bo mogoče izpeljati. Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 2. april opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že naložili v Net.Stiku.

  

Kartično poslovanje - dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov, bo potekalo nemoteno. Prav tako bodo odprte vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet. Plačilni promet bo ponovno nemoteno stekel v torek, 6. aprila 2010.

 

 Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

28. 1. 2010: Ukinitev mesečnih izpiskov v papirni obliki za uporabnike Net.Stika

Banka Sparkasse obvešča, da bodo vsem uporabnikom računa, ki so hkrati tudi uporabniki elektronske banke Net.Stik, od februarja 2010 na voljo le izpiski v elektronski obliki preko Net.Stika. Če ste kot uporabnik Net.Stika doslej prejemali mesečne izpiske tudi v papirni obliki in bi jih želeli še naprej prejemati na takšen način, vas vabimo, da izpiske naročite v poslovni enoti.

15. 9. 2009: Sprememba splošnih pogojev za TRR

S 1. 11. 2009 začne veljati nov Zakon o plačilnih storitvah in sistemih ter spremenjeni splošni pogoji, ki se nanašajo na vodenje transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev. Spremenjene splošne pogoje bo banka objavila v vseh poslovnih enotah in na spletni strani banke Sparkasse.

20. 8. 2009: Nadgradnja Net.Stika

Spoštovani uporabniki Net.Stika!

 

Obveščamo vas, da sta z današnjim dnem v elektronski banki Net.Stik na voljo naslednji novosti, s katerima želimo elektronsko banko razširiti in posledično povečati zadovoljstvo naših uporabnikov:

 

- podpora za Firefox brskalnik,

- izhod iz Net.Stika (Pri kliku na Izhod se pojavi vprašanje Res želite zapustiti Net.Stik? S klikom na V redu, ste preusmerjeni na domačo stran Banke Sparkasse d.d.).

12. 4. 2009: Izklop uporabnikov s pretečenimi certifikati

Obveščamo vas, da je v začetku leta Halcom CA na strežniku implementiral avtomatsko obveščanje uporabnikov pretečenih certifikatov ENA ZA VSE o koncu uporabe le-teh s 1. junijem 2009.
 
Halcom CA zdaj obvešča vse uporabnike s pretečenimi certifikati, da bo izvedel sledeče začasne izklope uporabe Net.StikPRO (Hal E-Bank):

 • 14.05.2009, med 10. in 12. uro 
 • 15.05.2009, med 13. in 15. uro 
 • 20.05.2009, med 10. in 12. uro 
 • 22.05.2009, med 11. in 13. uro 
 • 27.05.2009, med 10. in 14. uro

Za morebitne nejasnosti in informacije lahko obiščete spletno stran (Obnova kvalificiranih digitalnih potrdil za pravne osebe): http://www.halcom-ca.si/index.php?section=52
ali pokličete Center bančnih storitev in informacij 01/583 66 66 oz. Halcom HelpDesk 01/ 200 33 69.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

28. 4. 2009: Sprememba strežniškega certifikata elektronske banke Net.Stik

Obveščamo vas, da bomo s 08.05.2009 zamenjali kvalificirano digitalno potrdilo, ki se nahaja na strežniku elektronske banke Net.Stik.

Tako boste za vstop v elektronsko banko Net.Stik morali imeti v svojem brskalniku med zaupanja vrednimi izhodiščnimi certifikatskimi uradi uvrščeno tudi korensko potrdilo Halcomove certifikatske agencije. Sicer morate namestiti digitalno potrdilo overitelja HALCOM-CA, ki je izdal strežniško digitalno potrdilo, kot navedeno navodilih:

Podrobna navodila za namestitev digitalnega potrdila

 

Uporabniki, ki redno posodabljajo svoj operacijski sistem imajo to korensko potrdilo že nameščeno v Internet Explorerju. 

 

V kolikor boste imeli pri namestitvi vprašanja, lahko pokličete na telefonsko številko Centra bančnih storitev in informacij 01 583 66 66 oziroma nam pišete preko elektronske pošte na naslov info@sparkasse.si .

10. 4. 2009: Zeleni kredit z izjemno obrestno mero

Obveščamo vas, da smo v okviru Tedna pasivnih hiš, ki bo potekal v Sparkasse Centru od 14. do 17. aprila 2009, v banki Sparkasse pripravili posebej ugodno financiranje za stranke, ki se bodo v času od 14. 4. do 31. 5. 2009 odločile za gradnjo oz. nakup pasivne hiše ali energijsko učinkovito obnovo stanovanjskih stavb. 
Kot ena izmed prvih bank v Sloveniji za kupce oz. graditelje pasivnih hiš ponujamo kredit z izjemno efektivno obrestno mero: 3,45%.
Prav tako pa se na banki Sparkasse zavedamo, da bo v prihodnjih letih glavna gradbena dejavnost postala energijsko učinkovita obnova obstoječih stavb, zato strankam za energijsko učinkovito obnovo ponujamo kredit z izjemno ugodno efektivno obrestno mero 3,71%

26.03.2009: Delovanje plačilnega sistema SEPA v času velikonočnih praznikov

Zaradi vsakoletnega enkratnega enodnevnega neposlovanja sistema TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) - sistema za medbančni prenos sredstev v evrih v Evropski uniji, ki se izvaja na "veliki petek", 10. aprila 2009 v Sloveniji in državah članicah EMU ne bo deloval plačilni promet, poleg tega pa bo omejeno tudi interno poslovanje.
Zaradi nedelovanja plačilnega prometa boste na ta dan lahko le dvignili ali položili denar na Udobni račun pri banki Sparkasse, vsa ostala plačila ali prenose sredstev pa ne bo mogoče izpeljati. Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 10. april opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že naložili v Net.Stiku.
Kartično poslovanje - dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov, bo potekalo nemoteno. Prav tako bodo odprte vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet. Plačilni promet pa bo ponovno stekel nemoteno v torek, 14. aprila 2009.
 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

26.02.2009: Nov delovni čas Centra bančnih storitev in informacij

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da bomo s 15. marcem 2009 spremenili delovni čas Centra bančnih storitev in informacij in posledično dostopnost telefonske banke Tel.Stik. Poslovanje bo po novem mogoče od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih storitve Centra bančnih storitev in informacij ne bodo več na voljo.

13.02.2008: Novi Splošni poslovni pogoji in cenik bančnih storitev za gospodarstvo

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da smo 13. februarja 2009 spremenili Splošne poslovne pogoje za poslovanje s transakcijskim računom za poslovanje z gospodarstvom, ter Splošne poslovne pogoje za Bonus račun in Cenik bančnih storitev. Novi Splošni poslovni pogoji in cenik stopijo v veljavo 1.marca 2009 in so na vpogled na spletni strani ter v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d..

30.10.2008: Online sklepanje depozitov

Banka Sparkasse d.d. cenjene stranke obvešča, da je od 30. oktobra 2008 naprej vsem uporabnikom elektronske banke Net.Stik omogočeno online sklepanje depozitov z ročnostjo do enega leta, z zelo privlačnimi obrestnimi merami. K veljavnim obrestnim meram bo banka depozitom, sklenjenim prek Net.Stik-a, pripisala dodatne obresti v višini 0,3%.

16.09.2008: Novi ceniki za pravne osebe

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da smo 16. septembra 2008 spremenili cenik bančnih storitev za gotovinsko in negotovinsko poslovanje za pravne osebe. Nov cenik stopi v veljavo 1. oktobra 2008 in je na vpogled v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. ter prek elektronske banke Net.Stik ter NetStikPRO. Novi ceniki so na voljo tudi v vseh poslovnih enotah banke ter pri finančnih svetovalcih.

29.08.2008: Uspešen teden odprtih vrat v PE Koper

Poslovna enota Koper od ponedeljka, 25. avgusta, posluje v novih poslovnih prostorih na Kolodvorski cesti 1, v neposredni bližini stare lokacije. V prijetnih in sodobno urejenih prostorih vas pričakujejo vsak dan od 9. do 17. ure.

 

V tednu odprtih vrat, od 1. do 5. septembra, vam ob odprtju Udobnega ali Udobnega poslovnega računa podarimo priključnino na elektronsko banko Net.Stik in praktično darilo. 

18.07.2008: Novi Splošni poslovni pogoji

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da smo 15. julija 2008 spremenili Splošne poslovne pogoje za poslovanje s transakcijskim računom za poslovanje s prebivalstvom in poslovanje z gospodarstvom, ter Splošne poslovne pogoje za varčevalne produkte za poslovanje s prebivalstvom. Novi Splošni poslovni pogoji stopijo v veljavo 1.avgusta 2008 in so na vplogled na spodnjih povezavah ter v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d..

21.04.2008: Dnevi odprtih vrat v Svetovalnem centru Postojna

Od ponedeljka 21. aprila do petka 25. aprila vas vabimo na dneve odprtih vrat v naš Svetovalni center, ki se nahaja v Epic centru v Postojni. Obiščete nas lahko vsak dan od ponedeljka do petka, med 9.00 in 17.00.

 

Ob odprtju Udobnega računa ali Udobnega poslovnega računa vam podarimo priključnino na elektronsko banko Net.Stik in praktično darilce.

20.03.2008: Dnevi odprtih vrat v prenovljeni poslovni enoti Murska Sobota

Poslovna enota Murska Sobota se vrača na svoj stalni naslov na Slovensko ulico 29. Ob praznovanju pete obletnice delovanja v Prekmurju smo prenovili poslovne prostore. Ob otvoritvi vas vabimo na dneve odprtih vrat, ki bodo od 25. do 28. marca 2008. Vsem obiskovalcem, ki bodo v času dnevov odprtih vrat v Murski Soboti odprli svoj Udobni račun, bomo podarili brezplačno priključnino na elektronsko banko Net.Stik in praktična darila.

17.03.2008: Novi ceniki bančnih storitev za prebivalstvo in pravne osebe

Banka Sparkasse d.d. obvešča cenjene stranke, da smo 11. marca 2008 spremenili cenik bančnih storitev za gotovinsko in negotovinsko poslovanje za prebivalstvo in pravne osebe. Nov cenik stopi v veljavo 1. aprila 2008 in je na vpogled v vseh poslovnih enotah Banke Sparkasse d.d. ter prek elektronske banke Net.Stik, ogledate pa si jih lahko tudi tu.

03.03.2008: Onemogočen plačilni promet dne 21. marca

Zaradi vsakoletnega enkratnega enodnevnega neposlovanja sistema TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) - sistema za medbančni prenos sredstev v evrih v Evropski uniji, ki se izvaja na "veliki petek", 21. marca 2008 v Sloveniji in državah članicah EMU ne bo deloval plačilni promet, poleg tega pa bo omejeno tudi interno poslovanje.

 

Zaradi nedelovanja plačilnega prometa boste na ta dan lahko le dvignili ali položili denar na Udobni račun pri banki Sparkasse, vsa ostala plačila ali prenose sredstev pa ne bo mogoče izpeljati. Zato vas naprošamo, da morebitna plačila, ki ste jih naročili ali načrtovali za 21. marec opravite prej ali kasneje in ustrezno spremenite tudi morebitna čakajoča plačila za navedeni dan, ki ste jih do sedaj že naložili v Net.Stiku.

 

Kartično poslovanje - dvigi na bankomatih in plačevanje prek POS terminalov, bo potekalo nemoteno. Prav tako bodo odprte vse poslovne enote, možno pa bo tudi sklepanje poslov ter opravljanje drugih storitev, ki niso vezane na plačilni promet. Plačilni promet bo ponovno stekel nemoteno v torek, 25. marca 2008.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

25.01.2008: Uvedba kreditnih plačil SEPA v Banki Sparkasse d.d.

Banka Sparkasse vam od 28. januarja 2008, omogoča pošiljanje in prejemanje kreditnih plačil SEPA. Kreditna plačila SEPA so negotovinske transakcije v evrih, ki potekajo med strankami s transakcijskimi računu pri bankah na območju SEPA. Kreditno plačilo predstavlja plačilni instrument, s katerim pravna ali fizična oseba pod enakimi pogoji opravi plačilo v SEPA okolju: doma in čezmejno. Dostop do kreditnega plačila SEPA je pri banki Sparkasse omogočen prek elektronskih tržnih poti Net.Stik ter Net.Stik PRO. Več...

 

Preberite si še:

Poslovne enote Sodobne tržne poti Zemljevid strani
  © 2010 Banka Sparkasse d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani AV studio