SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem, s katerim banke zagotavljamo odgovorno kreditiranje in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

Kaj je SISBIZ?

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.

Članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

V sistemu izmenjave SISBIZ se obdeluje in izmenjujejo naslednji podatki in informacije:

  • Podatki o kreditojemalcu – poslovnemu subjektu;
  • Podatki v zvezi z zadolženostjo poslovnih subjektov iz naslova kreditnih poslov s poslovnimi subjekti;
  • Drugi podatki in informacije o kreditnih poslih poslovnih subjektov za namen upravljanja s kreditnim tveganjem in izpolnjevanja bonitetnih zahtev za banke;

Čas hranjenja podatkov: štiri leta po prenehanju obveznosti.

Podatki v sistemu so zaupni, zato je dostop do sistema SISBIZ omogočen le članom in pooblaščenim osebam pri članu SISBIZ z uporabo digitalnega potrdila kvalificiranega izdajatelja.

Vpogled v podatke je dovoljen v primerih:

  • Ocenjevanje kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo kreditnega posla nastalo za člana, reklamacije, izterjave in revizije in posodabljanje podatkov;

Pravice poslovnih subjektov

V skladu z ZCKR se zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBIZ prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ. Ta aplikacija poslovnemu subjektu omogoča vpogled in izpis vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij;

Pravica do popravka podatkov

Poslovni subjekti lahko uveljavlja pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v SISBIZ«. Zahtevo vloži pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke, pri upravljavcu ali prek spletne aplikacije Moj SISBIZ.

Več informacij o SISBIZ in Moj SISBIZ je dostopnih na spletni strani https://www.bsi.si/financna-stabilnost/centralni-kreditni-register.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!