Leasing vozil

  • Prilagodljivost leasinga, ki se najbolje prilagodi zahtevam kupcev
  • Prihranek likvidnih sredstev
  • Brez dodatnih oblik zavarovanja

Prednosti leasinga

Priložnost za majhna in srednje velika podjetja ter kmete, ki jim je dostop do drugih načinov financiranja otežen.

Prilagodljivost leasinga, ki se v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev; jemalec leasinga ima možnost, da si glede na svoje finančne zmožnosti prilagodi višino obroka ter dolžino trajanja leasinga.

Prihranek likvidnih sredstev, ker pri financiranju nakupa z leasingom potrebuje jemalec leasinga le manjši začetni del lastnih sredstev za polog; prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe ali poslovne odločitve, ki zagotavljajo večji donos kot znašajo stroški leasinga.

Vrste leasinga

Finančni leasing

Finančni leasing je posebna oblika financiranja nakupa vozil. Leasingojemalcu daje možnost, da dolgoročno pridobi in postane lastnik vozila. Po sklenitvi posebnega dogovora - leasing pogodbe, leasing hiša prenese pravico do uporabe vozila za dogovorjeni čas na leasingojemalca. Za uporabo vozila leasingojemalec plačuje dogovorjene obroke. Po izteku leasing pogodbe, s plačilom zadnjega obroka odkupne opcije, pa leasingojemalec postane tudi pravni lastnik vozila.

Prednosti:

  • primeren je za pravne ali fizične osebe, samostojne podjetnike in kmete,
  • višina leasing obroka je odvisna od dobe financiranja in lastne udeležbe (pologa),
  • Leasing hiša kupi vozilo v svojem imenu in na svoj račun, vendar za že v naprej znanega uporabnika – leasingojemalca.

Značilnosti:

Pri finančnem leasingu leasing hiša kupi vozilo ali opremo v svojem imenu in na svoj račun, vendar za že v naprej znanega uporabnika - leasingojemalca - na podlagi njegove neposredne zahteve in izbire prodajalca ter vrste vozila ali opremo.

Leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) vozilo ali opremo pridobljeno s finančnim leasingom prepozna kot opredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko obračunava amortizacijo; obračunana amortizacija ter del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, se lahko upoštevata kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek.

Davčni zavezanci za DDV si lahko pri finančnem leasingu tovornih vozil ali opreme, ki jih oz. jo uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, odbijajo vstopni DDV.

Operativni leasing

Operativni leasing izbere stranka, kadar ji lastništvo nad vozilom ni pomembno. Vozilo namerava uporabljati le določeno, krajše časovno obdobje ter je zato nakup in lastništvo vozila po poteku leasing pogodbe ne zanimata.

Sparkasse Leasing S d. o. o. trenutno nudi operativni leasing vozil samo pravnim osebam in samostojnim podjetnikom

Prednosti:

  • je posebna oblika leasinga, ki je namenjena vsem, ki jih zanima predvsem uporaba vozila in ne nakup vozila po izteku pogodbenega razmerja,
  • pri operativnem leasingu stranka prevzame vozilo v uporabo le za določen čas, ki ga seveda lahko tudi podaljša in za uporabo plačuje mesečno najemnino.

 

Značilnosti:

Leasingojemalec (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike) znesek plačanih najemnin obravnava v celoti kot strošek poslovanja, medtem ko ima vozilo kot opredmeteno osnovno sredstvo v svojih poslovnih knjigah zavedeno leasingodajalec.

Običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin in jim je ta oblika najprimernejša. Mesečni obroki najemnin so ves čas pogodbenega razmerja enaki.

Operativni leasing je z vidika davka na dodano vrednost obravnavan kot promet storitev, kar pomeni, da je z zneskom DDV obremenjen vsak obrok najemnine posebej.

Pri operativnem leasingu tovornih vozil lahko zavezanci za DDV plačani del DDV odbijajo kot vstopni DDV.

Preverite, kako lahko prilagodite financiranje svojim željam in zmožnostim!