Sodelovanje z banko v zaostrenih gospodarskih razmerah zaradi virusa Covid-19

Na banki gospodarske razmere skrbno spremljamo in smo pripravljeni na pomoč našim strankam. Še vedno smo za vas na voljo preko običajnih komunikacijskih poti, prilagodili smo svoje procese in bomo vaše izredne poslovne izzive podprli z ustrezno bančno rešitvijo. 

Konec meseca marca je stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Na podlagi zakona lahko v banki sistematično obravnavamo zahtevke za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za obdobje do največ 12 mesecev, in sicer vsem podjetjem, ki bodo izpolnjevali z zakonom določene pogoje. Vlogo za odlog odplačevanja obveznosti lahko na banko oddate v roku 6 mesecev od dneva preklica epidemije. 

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

  • S tem zakonom se z namenom preprečitve hujše gospodarske škode in ohranitve finančne stabilnosti v zvezi s posledicami virusa COVID-19 določa odlog plačila nezapadlih obveznosti kreditojemalcev, ki jih imajo ti iz naslova kreditnega razmerja z banko.
  • Predvideva se odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za največ 12 mesecev; po dogovoru je to obdobje lahko krajše, vendar najmanj 6 mesecev.
  • Možno se je dogovoriti za odlog plačila samo glavnice ali vseh obveznosti v zvezi s kreditno pogodbo (glavnica, obresti in stroški). 
  • Za odobritev moratorija je potrebno izpolniti VLOGO in Poročilo o stanju likvidnosti, ki vključuje opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije virusa ter izjavo o poravnanih davkih in prispevkih na dan 31.12.2019; vlogo s priloženim poročilom je možno posredovati na banko v 6 mesecih po razglasitvi konca epidemije.
  • Zakon predvideva tudi mesečno poročanje kreditojemalca o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega poslovnega položaja. Za poročanje je potrebno izpolniti obrazec Mesečno poročilo o stanju likvidnosti. 

V primeru potrebe po odlogu plačila obveznosti izpolnite VLOGO in Poročilo o stanju likvidnosti. 

Za pridobitev namenskih sredstev za ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu se lahko obrnete tudi neposredno na SID banko:

https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu

ali Slovenski podjetniški sklad:

https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa

 
Bolj podrobne in koristne informacije o celotnem postopku še sledijo. 

Banka Sparkasse d. d.