SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE »Z Mastercard do brezplačne vinjete«

I.        PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV

BANKA SPARKASSE, d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje za prodajno akcijo »Z Mastercard do brezplačne vinjete« (v nadaljevanju: prodajna akcija).

 

II.        NAMEN PRODAJNE AKCIJE

Namen prodajne akcije je nagovor potencialnih novih imetnikov osebnega transakcijskega računa pri banki Sparkasse in plačilne kartice Sparkasse Mastercard. Vsi, ki bodo v času trajanja prodajne akcije (III. točka) postali nove stranke v smislu V. točke teh SPP, bodo, ob izpolnitvi pogojev sodelovanja skladno s temi SPP, sodelovali v prodajni akciji »Z Mastercard do brezplačne vinjete«. Sodelujoče se tako spodbuja k imetništvu osebnega transakcijskega računa pri banki Sparkasse in plačilne kartice Sparkasse Mastercard.

 

III.        TRAJANJE PRODAJNE AKCIJE

 

Prodajna akcija poteka od 15.11. 2022 od 09:00 ure do 25. 1. 2023 do 17:00 ure (GMT +2)

 

IV.        NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega:

 

1.       20 x elektronska e-vinjeta (v obliki darilne kartice Petrol, na katero je pred-naložena vrednost 110 €).

 

Splošna pravila uporabe darilne kartice Petrol so objavljena na povezavi:https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2019/pages/na-poti/zame/storitve-hip-point/darilna-kartica/splosna-pravila-uporabe-petrolove-darilne-kartice.pdf  ; Več informacij o darilni kartici Petrol je dostopnih na: https://www.petrol.si/na-poti/zame/storitve-hip-point/darilna-kartica  

 

Banka kot organizator prodajne akcije nagrado le podeli in ne odgovarja za kakovost ter izvedbo izdelka oz. storitve.

 

Nagrade ni možno izplačati v gotovini in ni prenosljiva na druge osebe ali zamenljiva. Nagrajenec prav tako nima pravice zahtevati drugačne nagrade

 

V.        RAZLAGA POJMOV

 

Nova stranka je vsaka fizična oseba, ki je rezident Slovenije in ki bo v času trajanja prodajne akcije postala imetnica plačilne kartice Sparkasse Mastercard.

 

Pogoj za uvrstitev v nagradno žrebanje je tudi sklenjena Pogodba o vodenju transakcijskega računa in opravljanju plačilnih storitev.

 

 

VI.        POGOJI SODELOVANJA V PRODAJNI AKCIJI

 

      Pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju za nagrado iz točke IV. je

 

da nova stranka (skladno s točko V. SPP) izpolni in odda obrazec na spletni strani akcije ali na letaku v poslovni enoti Banke. Vse nepravilno ali nepopolno izpolnjene prijavnice bodo izločene.

 

Banka ne odgovarja za morebitno nedelovanje spletne strani ter posledice takšnega nedelovanja, ne glede na razlog takšnega nedelovanja.

 

V prodajni akciji po teh SPP-jih ne morejo sodelovati lastni zaposleni in študentje, ki delajo pri Banki, osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

 

Banka ima pravico zavrnitve vloge za izdajo plačilne kartice Sparkasse Mastercard, skladno z določili Splošnih pogojev poslovanja s plačilno kartico Sparkasse Mastercard.

 

VII.        POTEK AKCIJE IN UGODNOSTI

 

Nagradno žrebanje bo izvedeno 27. 01. 2023 (po koncu nagradnega obdobja).

 

Žrebanje bo potekalo v prostorih Banke Sparkasse in ne bo javno. Na žrebanju se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj žrebanja, člane komisije za nadzor žrebanja, izžrebane nagrajence in druge pomembne podatke za izvedbo žreba. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Banka bo izžrebala tudi rezervne nagrajence. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča.

 

 

VIII.        OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV in PREVZEM NAGRADE


Banka bo nagrajence in / ali rezervne nagrajence obvestila. Banka ne prevzema nikakršne odgovornosti, če so kontaktni podatki napačni ali nepopolni. Dolžnost nagrajenca je, da v roku 5-delovnih dni po odposlanem obvestilu kontaktira Banko na e-naslov marketing@sparkasse.si ali pisno na naslov: Banka Sparkasse d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: "Z Mastercard do brezplačne vinjete" in za namen nagradne igre Banki posreduje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko. Šteje se, da je izžrebani nagrajenec pravočasno posredoval navedene podatke, če jih je poslal na zgoraj navedeni e-naslov ali oddal priporočeno na pošto peti delovni dan po odposlanem obvestilu Banke o žrebu.

 

Banka bo nagrado (Darilno kartico Petrol s pred-naloženo vrednostjo 110 €) nagrajencem poslala na njihove poštne naslove (priporočeno s povratnico), katere bodo nagrajenci navedli v pisnih obvestilih, ki jih bodo skladno z VIII. točko teh SPP poslali banki.

 

IX.        POGOJI PREJEMA NAGRAD


V kolikor nagrajenec Banki ne sporoči podatkov iz VIII. točke, na način in v roku, določenem v VIII. točki, oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti (zaradi višje sile, oziroma naravne nesreče) in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te splošne pogoje in/ali ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji v roku 5-delovnih dni ( kot izhaja iz točke VIII.), nagrajenec izgubi pravico do nagrade, ta pa bo podeljena izžrebanemu rezervnemu nagrajencu. Banka bo v tem primeru prosta vsakršnih obveznosti do nagrajenca, ki je izgubil pravico do nagrade.

 

Rezervni nagrajenci so dolžni v roku in na način iz prvega odstavka te točke Banki za namen nagradne igre posredovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko.


Banka si pridružuje pravico, da nagrade izžrebancu ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; če se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nasprotju s temi Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre; ali da nagrade zaradi napačno in/ali nepravilno posredovanih podatkov ni mogoče dostaviti.

 

X.        AKONTACIJA DOHODNINE


Dobitek (nagrada) iz nagradne igre, ki ga prejme nagrajenec, je dohodek v skladu s 3. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. Akontacijo dohodnine v višini 25% od vrednosti nagrade, bo v skladu z zakonskimi predpisi obračunala in odvedla Banka. Morebitno doplačilo dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gre v breme prejemnika nagrade in Banka iz tega naslova nima nikakršnih dodatnih obveznosti.

 

Morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. bančni stroški, ki so povezani z odprtjem računa ali sklenitvijo paketa, stroški pošiljanja pisem, idr.) nosi udeleženec nagradne igre sam. Morebitne finančne posledice, ki bi lahko (ne pa nujno) nastale nagrajencu, ker se davčna osnova od prejete nagrade in plačana dohodnina upoštevata pri letni odmeri dohodnine, lahko vplivata na višino otroškega dodatka, na stroške vrtca, ipd., za takšne finančne posledice Banka ne odgovarja.

 

XI.        ODGOVORNOST BANKE


Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prejema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči v nagradni igri izrecno strinjajo.

 

XII.        VAROVANJE PODATKOV

 

Banka bo, kot upravljavec, osebne podatke, pridobljene v sklopu prodajne akcije »Z Mastercard do brezplačne vinjete« (ime, priimek, naslov, elektronska pošta vseh sodelujočih, davčna številka in rojstni datum nagrajencev) uporabila in hranila za namene izvajanja teh splošnih pogojev in izvedbo prodajne akcije »Z Mastercard do brezplačne vinjete « in za statistično obdelavo podatkov o prodajni akciji.

Upravljavec te podatke obdeluje na temelju privolitve oziroma strinjanja sodelujočih za sodelovanje v prodajni akciji »Z Mastercard do brezplačne vinjete«. Sodelujoči s sodelovanjem v prodajni akciji soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te prodajne akcije.

Sodelujoči lahko svojo privolitev za sodelovanje v nagradni igri kadarkoli prekliče, pri čemer takšen preklic šteje kot odstop od sodelovanja v prodajni akciji. Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, ki so potrebni za izpolnitev upravljavčevih davčnih obveznosti, se šteje, da odstopajo od prodajne akcije in nagrade ne morejo prejeti. Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri, ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka prodajne akcije, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati niti zahtevati izbrisa. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov na dpo@sparkasse.si ali vložijo pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (https://www.ip-rs.si/). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na tej povezavi: https://www.sparkasse.si/sl/o-banki-sparkasse/varstvo-osebnih-podatkov.

Naslednje osebne podatke nagrajencev: Ime, priimek, naslov in davčno številko bosta Banka in Erste Card (vsak v delu, v katerem je organizator nagradne igre) izmenjala s Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju Furs), saj se prejemniku nagrade v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo.

 

XIII.        PRITOŽBE


Vse pisno poslane pritožbe rešuje Banka kot organizator prodajne akcije. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati skladno s Pravilnikom o reševanju pritožb, ki je objavljen na spletni strani banke in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

 

XIV.        SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV


Ti SPP-ji veljajo od 15. 11. 2022 dalje in so objavljeni na spletni strani banke. Sodelujoči v prodajni akciji so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O morebitnih spremembah in novostih glede prodajne akcije bo Banka obveščala preko spletne strani www.sparkasse.si.

 

XV.        PRISTOJNO SODIŠČE

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Banka Sparkasse, d. d.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!