SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE »Zmanjšaj CO2 s kartico Mastercard«

I.        PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV

BANKA SPARKASSE, d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje za prodajno akcijo »Zmanjšaj CO2 s kartico Mastercard« (v nadaljevanju: prodajna akcija).

 

II.        NAMEN PRODAJNE AKCIJE

Namen prodajne akcije je nagovor potencialnih novih imetnikov osebnega transakcijskega računa pri banki Sparkasse in plačilne kartice Sparkasse Mastercard. Vsi, ki bodo v času trajanja prodajne akcije in nagradne igre (III. točka) postali nove stranke v smislu V. točke teh SPP, ob izpolnitvi pogojev sodelovanja skladno s temi SPP, bodo sodelovali v nagradni igri »Zmanjšaj CO2 s kartico Mastercard«. Sodelujoče se tako spodbuja k imetništvu osebnega transakcijskega računa pri banki Sparkasse in plačilne kartice Sparkasse Mastercard.

 

III.        TRAJANJE PRODAJNE AKCIJE IN NAGRADNE IGRE

 

Prodajna akcija poteka v dveh nagradnih obdobjih:

-         1. obdobje: od 6.5. 2022 od 09:00 ure do 20. 7. 2022 do 17:00 ure (GMT +2) in

-         2. obdobje: od 21.7. 2022 od 09:00 ure do 10. 11. 2022 do 17:00 ure (GMT +2).

 

IV.        NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega:

 

1.       8 x električno kolo Specialized Vado SL / EQ L. V vsakem nagradnem obdobju se podeli 4 kolesa.

 

Banka kot organizator nagradne igre nagrado le podeli in ne odgovarja za kakovost ter izvedbo izdelka oz. storitve dobavitelja koles.

 

2.       Nakazilo v višini 10 € na transakcijski račun odprt prek te prodajne akcije, za prvih 500 novih strank (iz V. člena). Prodajna akcija v skladu s trajnostno usmeritvijo Banke nagovarja sodelujoče, da naj porabijo nakazilo za nakup sadike drevesa, nagrajenec pa lahko porabi nakazilo po svoji želji.

 

Nagrade ni možno izplačati v gotovini in ni prenosljiva na druge osebe ali zamenljiva. Nagrajenec prav tako nima pravice zahtevati drugačne nagrade.

 

V.        RAZLAGA POJMOV

 

Nova stranka je vsaka fizična oseba, ki bo v času trajanja prodajne akcije postala imetnica plačilne kartice Sparkasse Mastercard.


Pogoj za izdajo plačilne kartice Sparkasse Mastercard je z Banko sklenjena Pogodba o vodenju transakcijskega računa in opravljanju plačilnih storitev.

 

 

VI.        POGOJI SODELOVANJA V PRODAJNI AKCIJI

 

      Pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju za električno kolo in prejetje nakazila v višini 10 € je:

 

da nova stranka (po točki V.) izpolni in odda obrazec na pristajalni strani akcije ali na letaku v poslovni enoti Banke. Vse nepravilno ali nepopolno izpolnjene prijavnice bodo izločene.

 

Banka ne odgovarja za morebitno nedelovanje spletne strani ter posledice takšnega nedelovanja, ne glede na razlog takšnega nedelovanja.

 

V prodajni akciji in nagradni igri po teh SPP-jih ne morejo sodelovati lastni zaposleni in študentje, ki delajo pri Banki, osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

 

Banka ima pravico zavrnitve vloge za izdajo plačilne kartice Sparkasse Mastercard, skladno z določili Splošnih pogojev poslovanja s plačilno kartico Sparkasse Mastercard.

 

VII.        POTEK AKCIJE IN UGODNOSTI

 

Nagradno žrebanje bo izvedeno 22. 07. 2022 (po koncu 1. nagradnega obdobja) ter 15. 11. 2022 (po koncu 2. nagradnega obdobja).

 

Žrebanje bo potekalo v prostorih Banke Sparkasse in ne bo javno. Na žrebanju se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj žrebanja, člane komisije za nadzor žrebanja, izžrebane nagrajence in druge pomembne podatke za izvedbo žreba. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča.

 

Prvih 500 novih strank iz točke V. prejme nakazilo 10 € na transakcijski račun odprt pri banki Sparkasse.

 

Neposredno nakazilo sredstev na transakcijski račun novih strank  bo banka po koncu 1. nagradnega obdobja izvedla najkasneje 22. 7. 2022 in po koncu 2. nagradnega obdobja najkasneje 17.11. 2022. Nakazilo se izvede na transakcijski račun, odprt pri Banki Sparkasse, d. d.

 

Električno kolo iz prvega odstavka IV. točke teh pogojev bo Banka nagrajencem izročila po koncu posameznega nagradnega obdobja iz III. točke teh pogojev v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi. V primeru, da kolesa, ki je predmet te prodajne akcije in nagradne igre po žrebanju pri dobavitelju ni na zalogi ali bi nagrajenec želel drugačno velikost kolesa, se lahko pojavi čakalna doba za željeno blago pri dobavitelju koles. Za čakalno dobo Banka ne odgovarja in je zaradi podaljšanja roka izročitve nagrade zaradi takšne čakalne dobe prosta vsakršnih odgovornosti do nagrajenca. Nagrajenec zaradi podaljšanja roka izročitve nagrade iz razlogov navedenih v tem odstavku nima do Banke, razen zahtevka izročitve nagrade, nobenega drugega zahtevka.

 

VIII.        OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV


Banka bo nagrajenca obvestila po elektronski pošti oz. s klicem po telefonu, ki se nahaja v podatkovni bazi Banke. Banka ne prevzema nikakršne odgovornosti, če so kontaktni podatki (e-pošta ali telefonska številka) napačni ali nepopolni. Dolžnost nagrajenca je, da v roku 5-delovnih dni po odposlanem obvestilu kontaktira Banko na e-naslov marketing@sparkasse.si ali pisno na naslov: Banka Sparkasse d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: "Za nagradno igro Zmanjšaj CO2 s kartico Mastercard" in za namen nagradne igre Banki posreduje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko. Banka in nagrajenec se bosta dogovorila za način prevzema nagrade.

 

IX.        POGOJI PREJEMA NAGRAD


V kolikor nagrajenec Banki ne sporoči podatkov iz VIII. točke, na način in v roku, določenem v VIII. točki, oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti (zaradi višje sile, oziroma naravne nesreče) in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te splošne pogoje in/ali ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji v roku 5-delovnih dni ( kot izhaja iz točke VIII.), nagrajenec izgubi pravico do nagrade, ta pa bo podeljena rezervnemu nagrajencu. Banka bo v tem primeru prosta vsakršnih obveznosti do nagrajenca, ki je izgubil pravico do nagrade.


Banka si pridružuje pravico, da nagrade izžrebancu ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; če se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nasprotju s temi Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre; ali da nagrade zaradi napačno in/ali nepravilno posredovanih podatkov ni mogoče dostaviti.

 

X.        AKONTACIJA DOHODNINE


Dobitek (nagrada) iz nagradne igre, ki ga prejme nagrajenec, je dohodek v skladu s 3. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek, ki se poveča s koeficientom davčnega odtegljaja v skladu z 9. odstavkom 16. Člena ZDoh-2. Akontacijo dohodnine v višini 25% od vrednosti glavne nagrade, ki znaša 9.630 € za vseh 8 koles, bo v skladu z zakonskimi predpisi obračunala in odvedla Banka. Morebitno doplačilo dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gre v breme prejemnika nagrade.

 

Glede na to, da je glede nakazila 10 €, vrednost nagrade manjša od 42 €, zaradi česar Banka akontacije dohodnine v zakonsko določenem znesku 25% od bruto vrednosti nagrade ne obračuna in ne odvede. Iz naslova morebitnega doplačila ali vračila dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske odmere, Banka nima nikakršnih dodatnih obveznosti.

 

XI.        ODGOVORNOST BANKE


Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prejema ali koriščenja nagrade (električno kolo Specialized Vado SL/EQ), s čimer se sodelujoči v prodajni akciji s potrditvijo teh splošnih pogojev izrecno strinjajo.

 

XII.        VAROVANJE PODATKOV


Banka bo osebne podatke pridobljene v sklopu prodajne akcije (ime, priimek, elektronska pošta, davčna številka, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča) uporabila, shranila, vključila v bazo podatkov, izključno za namene izvajanja teh splošnih pogojev in izvedbo prodajne akcije in nagradne igre ter za statistično obdelavo podatkov o prodajni akciji.

 

Nagrajenec se strinja in dovoljuje Banki, da na spletni strani www.sparkasse.si in socialnih omrežjih Banke objavi ime in priimek ter kraj prebivališča nagrajenca in morebitne fotografije ali posnetke s podelitve oz. prevzema nagrad.

 

Banka se zavezuje, da bo podatke varovala in jih uporabljala skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo in le za namene, za katere so bili pridobljeni, prav tako podatkov ne bo posredovala tretjim osebam razen osebam iz prejšnjega odstavka tega člena.

 

XIII.        PRITOŽBE


Vse pisno poslane pritožbe rešuje Banka kot organizator prodajne akcije. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati po predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

 

XIV.        SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV


Ti SPP-ji veljajo od 6. 5. 2022 dalje in so objavljeni na spletni strani banke. Sodelujoči v prodajni akciji so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O morebitnih spremembah in novostih glede prodajne akcije bo Banka obveščala preko spletne strani www.sparkasse.si.

 

XV.        PRISTOJNO SODIŠČE

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Banka Sparkasse, d. d.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!