SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE »Mastercard Twingo 2021«

I.        PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV

BANKA SPARKASSE d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje za prodajno akcijo »Mastercard Twingo 2021« (v nadaljevanju: prodajna akcija).

II.        NAMEN PRODAJNE AKCIJE

Namen prodajne akcije je nagovor potencialnih novih imetnikov osebnega transakcijskega računa pri banki Sparkasse in plačilne kartice Sparkasse Mastercard. Vsi sodelujoči, ki bodo postali nove stranke (po točki IV.), ob izpolnitvi pogojev sodelovanja skladno s temi SPP, bodo sodelovale v nagradni igri. Sodelujoče se tako spodbuja k imetništvu osebnega transakcijskega računa pri banki Sparkasse in plačilne kartice Sparkasse Mastercard.

III.        TRAJANJE PRODAJNE AKCIJE

Prodajna akcija poteka v nagradnem obdobju od 15. 7. 2021 od 09:00 ure do 17. 12. 2021 do 17:00 ure (GMT +2).

IV.        RAZLAGA POJMOV

Nova stranka je vsaka fizična oseba, ki bo v času trajanja prodajne akcije postala imetnica plačilne kartice Sparkasse Mastercard.

Pogoj za izdajo plačilne kartice Sparkasse Mastercard je z Banko sklenjena Pogodba o vodenju transakcijskega računa in opravljanju plačilnih storitev.

V.        POGOJI SODELOVANJA V PRODAJNI AKCIJI

 Pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju za električno avto Renault Twingo Electric in prejetju nakazila v višini 15 € je, da nova stranka (po točki IV.) izpolni in odda obrazec na pristajalni strani akcije ali na letaku v poslovni enoti Banke. Vse nepravilno ali nepopolno izpolnjene prijavnice bodo izločene.

V prodajni akciji ne morejo sodelovati lastni zaposleni Banke.

Banka ima pravico zavrnitve vloge za izdajo plačilne kartice Sparkasse Mastercard, skladno z določili Splošnih pogojev poslovanja s plačilno kartico Sparkasse Mastercard.

VI.        POTEK AKCIJE IN UGODNOSTI

Nagradno žrebanje bo izvedeno 21. 12. 2021.

Žrebanje bo potekalo v prostorih Banke Sparkasse in ne bo javno. Na žrebanju se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj žrebanja, člane komisije za nadzor žrebanja, izžrebane nagrajence in druge pomembne podatke za izvedbo žreba. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati so dokončni, pritožba ni mogoča.

Nagrajenec bo prejel električni avto Renault Twingo Electric (Life R80). Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

Vsaka nova stranka iz točke IV. prejme nakazilo 15 € na transakcijski račun odprt pri banki Sparkasse.

Neposredno nakazilo sredstev na transakcijski račun novih strank  bo banka izvedla 21. 9. 2021 in 21.12. 2021. Nakazilo se izvede na transakcijski račun, odprt pri Banki Sparkasse d.d.

VII.        OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Banka bo nagrajenca obvestila po elektronski pošti oz. s klicem po telefonu. Dolžnost nagrajenca je, da v roku 5-delovnih dni po odposlanem obvestilu kontaktira Banko na e-naslov marketing@sparkasse.si ali pisno na naslov: Banka Sparkasse d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: "Za nagradno igro Mastercard Twingo 2021" in za namen nagradne igre Banki posreduje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko. Banka in nagrajenec se bosta dogovorila za način prevzema nagrade.

VIII.        POGOJI PREJEMA NAGRAD

V kolikor nagrajenec Banki ne sporoči podatkov iz VII. točke, na način in v roku, določenem v VII. točki, oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti (zaradi višje sile, oziroma naravne nesreče) in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te splošne pogoje in/ali ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji v roku 5-delovnih dni ( kot izhaja iz točke VII.), nagrajenec izgubi pravico do nagrade, ta pa bo podeljena rezervnemu nagrajencu.

Banka si pridružuje pravico, da nagrade izžrebancu ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; če se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre in da nagrade zaradi napačno in/ali nepravilno posredovanih podatkov ni mogoče dostaviti.

IX.        AKONTACIJA DOHODNINE

Dobitek (nagrada) iz nagradne igre, ki ga prejme nagrajenec, je dohodek v skladu s 3. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek, ki se poveča s koeficientom davčnega odtegljaja v skladu z 9. Točko 16. Člena ZDoh-2. Akontacijo dohodnine v višini 25% od vrednosti glavne nagrade, ki znaša 18.675,00 EUR, bo obračunala in odvedla Banka.

X.        ODGOVORNOST BANKE

Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prejema ali koriščenja nagrade (električni avto Renault Twingo Electric), s čimer se sodelujoči v prodajni akciji izrecno strinjajo.

XI.        VAROVANJE PODATKOV

Banka bo osebne podatke pridobljene v sklopu prodajne akcije (ime, priimek, elektronska pošta, davčna številka ) uporabila, shranila, vključila v bazo podatkov, izključno za namene izvajanja teh splošnih pogojev in izvedbo prodajne akcije in nagradne igre ter za statistično obdelavo podatkov o prodajni akciji.

Banka se zavezuje, da bo podatke varovala in jih uporabljala skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo in le za namene, za katere so bili pridobljeni, prav tako podatkov ne bo posredovala tretjim osebam razen osebam iz prejšnjega odstavka tega člena.

XII.        PRITOŽBE

Vse pisno poslane pritožbe rešuje Banka kot organizator prodajne akcije. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati po predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

XIII.        SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti SPP-ji veljajo od 15. 7. 2021 dalje in so objavljeni na spletni strani banke. Sodelujoči v prodajni akciji so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O morebitnih spremembah in novostih glede prodajne akcije bo obveščala preko spletne strani www.sparkasse.si

XIV.        PRISTOJNO SODIŠČE

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka Sparkasse d. d.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!