SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE »PRIPELJI PRIJATELJA 2022«

I. PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV

BANKA SPARKASSE d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje za prodajno akcijo »Pripelji prijatelja 2022« (v nadaljevanju: prodajna akcija).

II. NAMEN PRODAJNE AKCIJE »PRIPELJI PRIJATELJA 2022«

Namen prodajne akcije »Pripelji prijatelja« je spodbujanje aktivnih strank Banke Sparkasse d. d. k pridobivanju novih strank za Banko, sodelujoči pa za trud prejmejo ugodnost, skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP).

III. TRAJANJE PRODAJNE AKCIJE »PRIPELJI PRIJATELJA 2022«

Prodajna akcija poteka od 14. 01. 2022 od 09.00 ure do 16. 12. 2022 do 17.00 ure (GMT +2) skladno z določili teh SPP-jev.

IV. RAZLAGA POJMOV

Obstoječa stranka je vsaka fizična oseba, ki je davčni rezident v Republiki Sloveniji in, ki je dopolnila 15 let ter je ob začetku prodajne akcije že imetnica transakcijskega računa pri Banki (sklenjena pogodba o vodenju transakcijskega računa pri Banki).
Nova stranka je stranka, ki jo pripelje obstoječa stranka v času trajanja prodajne akcije in odpre Udobni račun ali Mali paket ali Srednji paket ali Veliki paket ter nanj prenese nakazovanje rednega mesečnega dohodka s strani delodajalca ali iz naslova pokojnine. Za novo stranko se šteje vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki je rezident RS ali fizična oseba, ki je dopolnila 15 let in je v skladu z veljavno zakonodajo pridobila delno poslovno sposobnost in je rezident RS  ter ni stranka Banke (nima odprtega produkta Banke kot je transakcijski račun, kredit, katerikoli varčevalni produkt Banke).

V. POGOJI SODELOVANJA V PRODAJNI AKCIJI »PRIPELJI PRIJATELJA 2022«

V prodajni akciji lahko sodeluje katerakoli obstoječa stranka iz prvega odstavka točke IV, ki v času prodajne akcije pripelje novo stranko, navedeno v drugem odstavku točke IV.

Obstoječa stranka mora na obrazec, ki je na voljo v eni izmed poslovnih enot Banke ali na elektronski obrazec na pristajalni strani akcije »Pripelji prijatelja 2022«, na označena mesta vnese svoje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • davčno številko,
  • naslov (na tiskanem obrazcu) ali elektronski naslov (na elektronskem obrazcu na pristajalni strani),
  • lastnoročni podpis (na tiskanem obrazcu) ali s kljukico potrjeno izjavo o omejeni odgovornosti (na elektronskem obrazcu na pristajalni strani).

Obstoječa stranka lahko pripelje več novih strank, pri čemer za vsako pripeljano novo stranko iz drugega odstavka točke IV prejme ugodnosti prodajne akcije, skladno z določili točke VI.

Obstoječa stranka se zaveda, da za sodelovanje v prodajni akciji novi stranki prostovoljno predaja obrazec s svojimi osebnimi podatki in se s tem strinja. Banka ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi zlorabe na takšen način predanih osebnih podatkov. Banka ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube obrazca ali natisnjenega elektronskega obrazca s podatki obstoječe stranke, ki ga nova stranka prinese v poslovno enoto.

Nova stranka mora ob otvoritvi računa v poslovni enoti predložiti:

  • ali v celoti izpolnjeni tiskani obrazec, ki ga je obstoječa stranka prejela v eni izmed poslovnih enot Banke, prek bančnih izpiskov ali na spletni strani Banke,
  • ali natisnjen ali fotografiran obrazec, ki ga je nova stranka od obstoječe prejela prek elektronske pošte.

Odprtje Udobnega računa ali Malega paketa ali Srednjega paketa ali Velikega paketa za novo stranko ter prenos nakazovanja rednega mesečnega dohodka s strani delodajalca ali iz naslova pokojnine je pogoj za koriščenje ugodnosti, ki pripadajo tako obstoječi kot novi stranki.

V prodajni akciji ne morejo sodelovati osebe, ki imajo v času trajanja prodajne akcije pri banki blokiran transakcijski račun in/ali se zoper njih vodi postopek zaradi insolventnosti.

Banka si pridržuje pravico zavrniti podelitev ugodnosti iz te prodajne akcije fizičnim osebam, ki ne ustrezajo pojmu Obstoječe stranke ali pojmu Nove stranke iz prejšnje točke teh SPP in/ali ne izpolnjujejo vseh pogojev sodelovanja iz te točke SPP.

Stranka z izpolnitvijo in podpisom obrazca izjavlja, da razume te splošne pogoje prodajne akcije ter z njimi izrecno soglaša.

V prodajni akciji ne morejo sodelovati zaposleni v Banki in hčerinskih podjetjih.

Pogoje te prodajne akcije morata izpolnjevati obe stranki znotraj te prodajne akcije, da lahko tako obstoječa kot nova stranka pridobita ugodnosti te prodajne akcije.

Prodajna akcija se izključuje z drugimi nagradnimi akcijami banke, ki so vezane na transakcijske račune.

VI. POTEK AKCIJE IN UGODNOSTI

Pogoj za prejem ugodnosti je v celoti uspešno zaključen postopek otvoritve računa in prenos nakazovanja rednega mesečnega dohodka oziroma pokojnine.

Banka ima pravico zavrnitve vloge za odprtje računa brez obrazložitve, skladno z določili Splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev. V primeru zavrnitve vloge za odprtje računa niti obstoječa stranka niti nova stranka ne moreta koristiti ugodnosti prodajne akcije.

Ugodnosti za obstoječo stranko

Obstoječa stranka lahko koristi ugodnost, če v času trajanja prodajne akcije pripelje novo stranko, ki v času trajanja prodajne akcije z Banko sklene pogodbo o vodenju transakcijskega računa za produkte: Udobni račun ali Mali paket ali Srednji paket ali Veliki paket in prenese nakazovanje rednega mesečnega dohodka oziroma pokojnine.

Obstoječa stranka prejme nakazilo v višini 20 EUR za vsako pripeljano novo stranko, ki v času od 14. 1. 2022 do 16. 12. 2022 z Banko sklene pogodbo o vodenju transakcijskega računa za produkte: Udobni račun ali Mali paket ali Srednji paket ali Veliki paket in prenese nakazovanje rednega mesečnega dohodka oziroma pokojnine.

Obstoječa stranka prejme nakazilo na transakcijski račun odprt pri Banki Sparkasse. Obstoječa stranka se s podpisom obrazca ali oddajo elektronskega obrazca na pristajalni strani akcije »Pripelji prijatelja 2022« strinja s koriščenjem ugodnosti (nakazilo 20 €).

Ugodnosti za novo stranko

Nova stranka iz točke IV, ki uspešno zaključi proces otvoritve računa in prenos nakazovanja rednega mesečnega dohodka oz. pokojnine, po tem procesu prav tako prejme nakazilo 20 € na novi transakcijski račun odprt pri banki Sparkasse. Nova stranka se s podpisom obrazca, ki ji bo vročen ob podpisu Pogodbe o vodenju transakcijskega računa pri Banki, ali z oddajo elektronskega obrazca na pristajalni strani akcije »Pripelji prijatelja 2022« strinja s koriščenjem ugodnosti (nakazilo 20 €).

Neposredno nakazilo sredstev na transakcijski račun obstoječih strank in novih strank bo banka izvajala enkrat (1) mesečno, in sicer 20. (dvajsetega) v tekočem mesecu ali prvi naslednji delovni dan, če 20. dan v mesecu ni delovni dan. Po uspešnem zaključku postopka otvoritve računa in prenosa nakazovanja rednega mesečnega dohodka oziroma pokojnine nove stranke, bo banka izvedla nakazilo na transakcijski račun obstoječe stranke. Nakazilo se izvede na transakcijski račun, odprt pri Banki Sparkasse d.d.

VII. AKONTACIJA DOHODNINE

Posamezna nagrada je dohodek v skladu s 1. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. Akontacije dohodnine se v skladu s prvim odstavkom 282. člena ZDavP-2 ne odtegne. Stranka je dolžna prijaviti skupno vrednost nagrad v napoved za odmero dohodnine.

VIII. ODGOVORNOST BANKE

Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja ugodnosti, s čimer se sodelujoči v prodajni akciji izrecno strinjajo.

IX. VAROVANJE PODATKOV

Sodelujoči v prodajni akciji s sprejemom teh Splošnih poslovnih pogojev prodajne akcije »Pripelji prijatelja 2022« izrecno soglaša in dovoljuje (osebna privolitev) Banki kot upravljavcu, da za potrebe izvedbe te prodajne akcije vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov do preklica sodelujočega.

Banka se zavezuje, da bo podatke varovala in jih uporabljala skladno z zakonom in le za namene, za katere so bili pridobljeni, prav tako podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

X. PRITOŽBE

Vse pisno poslane pritožbe rešuje Banka kot organizator prodajne akcije. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati po predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

XI. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti SPP-ji veljajo od 5. 4. 2022 in so objavljeni na spletni strani akcije »Pripelji prijatelja 2022«. Sodelujoči v prodajni akciji so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O spremembah in novosti glede prodajne akcije bo obveščala preko spletne stran www.sparkasse.si.

XII. PRISTOJNO SODIŠČE

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Predmetni SPP veljajo od 4. 5. 2022.

Banka Sparkasse d. d.

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE »PRIPELJI PRIJATELJA 2022« z dne 14. 1. 2022

 

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »Aktivno v zimo«

I. PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV

BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, kot organizator nagradne igre (v nadaljevanju: Banka), in soorganizator nagradne igre Erste Card d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: soorganizator), s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način urejata pogoje in pravila za nagradno igro »Aktivno v zimo« (v nadaljevanju: nagradna igra).

II. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, ki nagradno igro organizira pod imenom »Aktivno v zimo«.

III. NAMEN NAGRADNE IGRE »Aktivno v zimo«

Namen nagradne igre je spodbujanje in promocija obstoječe prodajne akcije »Pripelji prijatelja« (v nadaljevanju: prodajna akcija), sodelujoči pa se uvrstijo v nagradno žrebanje, skladno z določbami teh SPP.

IV. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodeluje imetnik transakcijskega računa pri Banki (obstoječa stranka), ki aktivno sodeluje v prodajni akciji »Pripelji prijatelja«, tako da v skladu s Splošnimi pogoji prodajne akcije »Pripelji prijatelja« pripelje novo stranko v Banko, ki v času trajanja te nagradne igre pri Banki odpre enega od transakcijskih računov ali paketov: Udobni račun ali Mali paket ali Srednji paket ali Veliki paket (v nadaljevanju: nova stranka). Vsaka stranka (nova ali obstoječa), ki postane v času trajanja te nagradne igre tudi imetnik kartice Diners Club, bo upravičena do dodatne nagrade, določene v točki XI. teh SPP.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki imajo v času trajanja te nagradne igre pri Banki blokiran transakcijski račun in/ali se zoper njih vodi postopek zaradi insolventnosti.

V žrebanju za nagradno igro ne morejo sodelovati osebe, zaposlene v Banki ter njenih hčerinskih družbah.

V. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 17. 9. 2022 od 09.00 ure do 16. 12. 2022 do 17.00 ure (GMT +2).

VI. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega:

10x vrednostni bon v obliki darilne kartice, na katero je prednaložena vrednost 100 €, podjetja Petrol, slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, ki ga lahko nagrajenci izkoristijo do 31. 3. 2023. Splošna pravila uporabe darilne kartice Petrol so objavljena na povezavi https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2019/pages/na-poti/zame/storitve-hip-point/darilna-kartica/splosna-pravila-uporabe-petrolove-darilne-kartice.pdf ; Več informacij o darilni kartici Petrol je dostopnih na: https://www.petrol.si/na-poti/zame/storitve-hip-point/darilna-kartica

Nagrade ni možno izplačati v gotovini, prav tako ni prenosljiva na druge osebe ali zamenljiva. Nagrajenec prav tako nima pravice zahtevati drugačne nagrade.

VII. NAGRADNO ŽREBANJE

Končno nagradno žrebanje bo potekalo 21. 12. 2022 ob 10.00 uri v prostorih Banke in ne bo javno. Banka bo v skladu s temi SPP-ji podelila 10x vrednostni bon v višini 100 € podjetja Petrol, slovenska energetska družba d.d., Ljubljana (iz točke VI.) ter pod pogoji iz točke IV, in sicer:

Izmed vseh sodelujočih, ki bodo v okviru prodajne akcije »Pripelji prijatelja« v času trajanja te nagradne igre priporočili novo stranko in bo ta v času trajanja te nagradne igre tudi odprla nov transakcijski račun pri Banki v skladu s Splošnimi pogoji prodajne akcije »Pripelji prijatelja« in temi SPP, bo izžrebanih 5 nagrajencev, ki bodo prejeli nagrado vrednostni bon v višini 100 € podjetja Petrol, slovenska energetska družba d.d., Ljubljana. Prav tako bo vrednostni bon v višini 100 € podjetja Petrol, slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, prejela nova stranka, ki jo je izžrebani nagrajenec priporočil. V primeru, da je izžrebani nagrajenec v času trajanja te nagradne igre priporočil več novih strank, ki so tudi odprle nov transakcijski račun ali paket (iz točke IV.) v skladu s Splošnimi pogoji prodajne akcije »Pripelji prijatelja« (točka IV.) in temi SPP, bo med novimi strankami, ki jih je ta nagrajenec priporočil, dodatno izveden žreb za podelitev nagrade eni izmed novih strank.

Na končnem žrebanju se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj žrebanja, člane komisije za nadzor žrebanja, izžrebane nagrajence in druge pomembne podatke za izvedbo žreba. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Banka bo izžrebala tudi rezervne nagrajence. Rezultati so dokončni, pritožba ni mogoča.

VIII. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Banka bo nagrajence in / ali rezervne nagrajence obvestila. Banka ne prevzema nikakršne odgovornosti, če so kontaktni podatki (naslov stranke ali e-pošta) napačni ali nepopolni.

Če izžrebani nagrajenec ne prevzame nagrade ali izgubi do nje pravico, nova stranka, ki jo je priporočil, prav tako ni upravičena do nagrade, v tem primeru pridobi nagrado rezervni izžrebani nagrajenec in nova stranka, ki jo je ta nagrajenec priporočil.

IX. POGOJI PREJEMA NAGRAD

Dolžnost nagrajencev je, da v roku 10-delovnih dni po odposlanem obvestilu o žrebu, skladno z določbo točke VIII. teh SPP, kontaktirajo Banko na e-naslov marketing@sparkasse.si ali pisno na naslov: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za nagradno igro »Aktivno v zimo« in za namen nagradne igre posredujejo naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko. Šteje se, da je izžrebani nagrajenec pravočasno posredoval navedene podatke, če jih je poslal na zgoraj navedeni e-naslov ali oddal priporočeno na pošto deseti delovni dan po odposlanem obvestilu Banke o žrebu. Banka in nagrajenci se bodo dogovorili za osebni prevzem nagrade.

V kolikor nagrajenci Banki ne sporočijo podatkov iz prejšnjega odstavka, na način in v roku, določenem v prejšnjem odstavku oziroma jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajence ni mogoče obvestiti (zaradi višje sile, oziroma naravnih nesreč) in/ali v koliko se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ ali da so kršili te splošne pogoje in/ali ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji v roku 10-delovnih dni po odposlanem obvestilu o žrebu, izžrebani nagrajenec in nova stranka, ki jo je priporočil, izgubita pravico do nagrade, Banka v tem primeru nagrado podeli izžrebanemu rezervnemu nagrajencu in novi stranki, ki jo je ta nagrajenec priporoči.

Rezervni nagrajenci so dolžni v roku in na način iz prvega odstavka te točke Banki za namen nagradne igre posredovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko.

V primeru, da nagrajenci in/ali rezervni nagrajenci pravočasno ne posredujejo zahtevanih in točnih podatkov, izgubijo pravico do nagrade, pravico do nagrade prav tako izgubijo nove stranke, ki jih je ta nagrajenec in/ali rezervni nagrajenec priporočil.  Banka pa je prosta svojih obveznosti glede izročitve nagrade do nagrajencev in/ali rezervnih nagrajencev.

Banka si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencem ali rezervnim nagrajencem ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če se ugotovi, da so nagrajenci/rezervni nagrajenci sodelovali v nasprotju s temi SPP ali Splošnimi pogoji prodajne akcije »Pripelji prijatelja« ali, da nagrade zaradi napačno in/ali nepravilno posredovanih podatkov ni mogoče dostaviti.

X. AKONTACIJA DOHODNINE

Dobitek iz nagradne igre, ki ga prejmeta nagrajenca, je dohodek v skladu s 3. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. Akontacijo dohodnine v višini 25 % od vrednosti dobitka iz nagradne igre bo obračunala in odvedla Banka. Morebitno doplačilo dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gre v breme prejemnika nagrade.

Morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. bančni stroški, ki so povezani z odprtjem računa ali sklenitvijo paketa, stroški pošiljanja pisem, idr.) nosi udeleženec nagradne igre sam. Morebitne finančne posledice, ki bi lahko (ne pa nujno) nastale nagrajencu, ker se davčna osnova od prejete nagrade in plačana dohodnina upoštevata pri letni odmeri dohodnine, lahko vplivata na višino otroškega dodatka, na stroške vrtca, ipd., za takšne finančne posledice Banka ne odgovarja.

XI. DODATNE NAGRADE IN UGODNOSTI

Nagrada za vsako novo stranko Banke iz IV. točke teh SPP je 12 mesecev brezplačnega vodenja paketa ali računa.

Nagrada za vsako stranko (novo ali obstoječo) iz IV. točke teh SPP, ki v času trajanja te nagradne igre postane tudi nov imetnik kartice Diners Club, je eno leto brezplačne članarine za navedeno kartico in vrednostni bon v višini 20 € podjetja MUELLER DROGERIJA d.o.o. (ni časovno omejen).

12 mesecev brezplačnega vodenja paketa ali računa prejmejo nove stranke iz IV. točke teh SPP ob odprtju računa ali paketa.

Banka bo nove stranke iz IV. točke teh SPP o 12-mesečnem brezplačnem vodenju paketa ali računa obvestila ob odprtju transakcijskega računa, o enoletni brezplačni članarini za kartico Diners Club ter o prejemu vrednostnega bona v višini 20 € podjetja MUELLER DROGERIJA d.o.o. pa bo stranke (nove ali obstoječe) ob prejemu kartice Diners Club obvestil soorganizator.

XII. ODGOVORNOST BANKE IN SOORGANIZATORJA

Banka in soorganizator ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade iz teh SPP, s čimer se sodelujoči v nagradni igri izrecno strinjajo.

XIII. VAROVANJE PODATKOV

Banka bo, kot upravljavec, osebne podatke, pridobljene v sklopu prodajne akcije »Pripelji prijatelja« v času trajanja nagradne igre »Aktivno v zimo« (ime, priimek, naslov, elektronska pošta, davčna številka* in rojstni datum nagrajencev) uporabila in hranila za namene izvajanja teh splošnih pogojev in izvedbo prodajne akcije »Pripelji prijatelja« ter te nagradne igre in za statistično obdelavo podatkov o prodajni akciji.

Upravljavec te podatke obdeluje na temelju privolitve oziroma strinjanja sodelujočih za sodelovanje v prodajni akciji »Pripelji prijatelja« in v nagradni igri »Aktivno v zimo«. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne igre in prodajne akcije »Pripelji prijatelja«.

Sodelujoči lahko svojo privolitev za sodelovanje v nagradni igri kadarkoli prekliče, pri čemer takšen preklic šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, ki so potrebni za izpolnitev upravljavčevih davčnih obveznosti, se šteje, da odstopajo od nagradne igre in nagrade ne morejo prejeti. Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri, ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati niti zahtevati izbrisa. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov na dpo@sparkasse.si ali vložijo pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (https://www.ip-rs.si/). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na tej povezavi: https://www.sparkasse.si/sl/o-banki-sparkasse/varstvo-osebnih-podatkov.

Za namen izvedbe nagradne igre »Aktivno v zimo« oziroma za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev za prejem nagrade, zlasti za preverbo imetništva kartice Diners Club ter za namen pošiljanja vrednostnega bona v višini 20 € podjetja MUELLER DROGERIJA d.o.o., si bosta Banka in podjetje Erste Card d.o.o. izmenjala naslednje osebne podatke sodelujočih: ime, priimek in davčno številko, podatek o obstoju pogodbenega razmerja z Banko ter podatek o imetništvu kartice Diners Club.

Naslednje osebne podatke nagrajencev: Ime, priimek, naslov in davčno številko bosta Banka in Erste Card (vsak v delu, v katerem je organizator nagradne igre) izmenjala s Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju Furs), saj se prejemniku nagrade v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo.

XIV. PRITOŽBE

Vse pisno poslane pritožbe rešuje Banka kot organizator nagradne igre skupaj s soorganizatorjem.

Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati skladno s Pravilnikom o reševanju pritožb, ki je objavljen na spletni strani banke in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti SPP štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

XV. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti SPP-ji veljajo od 17. 9. 2022 in so objavljeni na spletni strani Banke ter so na voljo v poslovnih enotah Banke. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O morebitnih spremembah in novosti glede nagradne igre bo Banka obveščala preko spletne strani www.sparkasse.si.

XVI. PRISTOJNO SODIŠČE

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Predmetni SPP veljajo od 17. 9. 2022.

Banka Sparkasse d. d., kot organizator nagradne igre

Erste Card d.o.o., kot soorganizator nagradne igre

*Davčna številka bo uporabljena za izpolnitev zakonskih obveznosti Banke v zvezi z davčnimi predpisi.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!