SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE »PRIPELJI PRIJATELJA 2021«

I. PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV

BANKA SPARKASSE d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje za prodajno akcijo »Pripelji prijatelja 2021« (v nadaljevanju: prodajna akcija).

II. NAMEN PRODAJNE AKCIJE »PRIPELJI PRIJATELJA 2021«

Namen prodajne akcije »Pripelji prijatelja« je spodbujanje aktivnih strank Banke Sparkasse d. d. k pridobivanju novih strank za Banko, sodelujoči pa za trud prejmejo ugodnost, skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja. (v nadaljevanju: SPP).

III. TRAJANJE PRODAJNE AKCIJE »PRIPELJI PRIJATELJA 2021«

Prodajna akcija poteka od 15.01.2021 od 09.00 ure do 17.12.2021 do 17.00 ure (GMT +2) skladno z določili teh SPP-jev.

IV. RAZLAGA POJMOV

Obstoječa stranka je vsaka fizična oseba, ki je davčni rezident v Republiki Sloveniji in, ki je dopolnila 15. let ter je ob začetku prodajne akcije že imetnica transakcijskega računa ali paketa pri Banki (sklenjena pogodba o vodenju transakcijskega računa pri Banki).
Nova stranka je stranka, ki jo pripelje obstoječa stranka v času trajanja prodajne akcije in odpre Udobni račun ali Mali paket ali Srednji paket ali Veliki paket ter nanj prenese nakazovanje rednega mesečnega dohodka s strani delodajalca ali iz naslova pokojnine. Za novo stranko se šteje vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki je rezident RS ali fizična oseba, ki je dopolnila 15. let in je v skladu z veljavno zakonodajo pridobila delno poslovno sposobnost in je rezident RS  ter ni stranka Banke (nima odprtega produkta banke kot je transakcijski račun, kredit, katerikoli varčevalni produkt banke).

V. POGOJI SODELOVANJA V PRODAJNI AKCIJI »PRIPELJI PRIJATELJA 2021«

V prodajni akciji lahko sodeluje katerakoli obstoječa stranka iz prvega odstavka točke IV, ki v času prodajne akcije pripelje novo stranko navedeno v drugem odstavku točke IV.

Obstoječa stranka mora na obrazec, ki je na voljo v eni izmed poslovnih enot Banke ali na elektronski obrazec na pristajalni strani akcije »Pripelji prijatelja 2021«, na označena mesta vnesti osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • davčno številko,
  • naslov,
  • lastnoročni podpis (na tiskanem obrazcu) ali s kljukico potrjeno izjavo o omejeni odgovornosti (na elektronskem obrazcu na pristajalni strani).  


Obstoječa stranka lahko pripelje več novih strank, pri čemer za vsako pripeljano novo stranko iz drugega odstavka točke IV. prejme ugodnosti prodajne akcije, skladno z določili točke VI.

Obstoječa stranka se zaveda, da za sodelovanje v prodajni akciji novi stranki prostovoljno predaja kupon s svojimi osebnimi podatki in se s tem strinja. Banka ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi zlorabe na takšen način predanih osebnih podatkov. Banka ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube kupona ali natisnjenega elektronskega obrazca s podatki obstoječe stranke, ki ga nova stranka prinese v poslovno enoto.

Nova stranka mora ob otvoritvi računa ali paketa v poslovni enoti predložiti:

  • ali v celoti izpolnjeni tiskani obrazec, ki ga je obstoječa stranka prejela v eni izmed poslovnih enot Banke, prek bančnih izpiskov ali na spletni strani Banke,
  • ali natisnjen ali fotografiran obrazec, ki ga je nova stranka od obstoječe prejela prek elektronske pošte.

Odprtje Udobnega računa ali Malega paketa ali Srednjega paketa ali Velikega paketa za novo stranko ter prenos nakazovanja rednega mesečnega dohodka s strani delodajalca ali iz naslova pokojnine je pogoj za koriščenje ugodnosti, ki pripadajo tako obstoječi kot novi stranki.

V prodajni akciji ne morejo sodelovati osebe, ki imajo v času trajanja prodajne akcije pri  banki blokiran transakcijski račun in/ali se zoper njih vodi postopek zaradi insolventnosti.

Banka si pridržuje pravico zavrniti podelitev ugodnosti iz te prodajne akcije fizičnim osebam, ki ne ustrezajo pojmu Obstoječe stranke ali pojmu Nove stranke iz prejšnje točke teh SPP in/ali ne izpolnjujejo vseh pogojev sodelovanja iz te točke SPP.

Stranka z izpolnitvijo in podpisom kupona izjavlja, da razume splošne pogoje prodajne akcije ter z njimi soglaša.

V prodajni akciji lahko sodelujejo tudi zaposleni v Banki in hčerinskih podjetjih.

VI. POTEK AKCIJE IN UGODNOSTI

Pogoj za prejem ugodnosti je v celoti uspešno zaključen postopek otvoritve računa ali paketa in prenos nakazovanja rednega mesečnega dohodka oziroma pokojnine.

Banka ima pravico zavrnitve vloge za odprtje računa ali paketa brez obrazložitve, skladno z določili Splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev. V primeru zavrnitve vloge za odprtje računa ali paketa niti obstoječa stranka niti nova stranka ne moreta koristiti ugodnosti prodajne akcije.

Ugodnosti za obstoječo stranko

Obstoječa stranka lahko koristi ugodnost, če v času trajanja prodajne akcije pripelje novo stranko, ki v času trajanja prodajne akcije z Banko sklene pogodbo o vodenju transakcijskega računa ali paketa za produkte: Udobni račun ali Mali paket ali Srednji paket ali Veliki paket.

Obstoječa stranka prejme nakazilo v višini 20 EUR za vsako pripeljano novo stranko, ki v času od 15.1.2021 do 17.12.2021 z Banko sklene pogodbo o vodenju transakcijskega računa ali paketa za produkte: Udobni račun ali Mali paket ali Srednji paket ali Veliki paket .

Obstoječa stranka prejme nakazilo na transakcijski račun odprt pri banki Sparkasse. Obstoječa stranka na letaku ali elektronskem obrazcu na pristajalni strani akcije »Pripelji prijatelja 2021« označi, da se strinja s koriščenjem ugodnosti (nakazilo 20 €). V kolikor je koriščenje ugodnosti obstoječe stranke neoznačeno se šteje, da obstoječa stranka ne želi koristiti ugodnosti iz te prodajne akcije.

Ugodnosti za novo stranko

Nova stranka iz točke IV.,  ki uspešno zaključi proces otvoritve računa ali paketa in prenos nakazovanja rednega mesečnega dohodka oz. pokojnine, po tem procesu prav tako prejme nakazilo 20 € na novi transakcijski račun odprt pri banki Sparkasse. Nova stranka na letaku, ki ji bo vročen ob podpisu Pogodbe o vodenju transakcijskega računa pri Banki, ali na elektronskem obrazcu na pristajalni strani akcije »Pripelji prijatelja 2021« označi, da se strinja s koriščenjem ugodnosti (nakazilo 20 €). V kolikor je koriščenje ugodnosti obstoječe stranke na letaku neoznačeno se šteje, da nova stranka ne želi koristiti ugodnosti iz te prodajne akcije.

Neposredno nakazilo sredstev na transakcijski račun obstoječih strank in novih strank  bo banka izvajala enkrat (1) mesečno, in sicer 20. (dvajsetega) v  tekočem mesecu ali prvi naslednji delovni dan, če 20. dan v mesecu ni delovni dan. Po uspešnem zaključku postopka otvoritve računa in prenosa nakazovanja rednega mesečnega dohodka oziroma pokojnine nove stranke, bo banka izvedla nakazilo na transakcijski račun obstoječe stranke. Nakazilo se izvede na transakcijski račun, odprt pri Banki Sparkasse d.d.

VII. AKONTACIJA DOHODNINE

Posamezna nagrada obstoječi stranki za pripeljano stranko je dohodek v skladu s 1. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. Akontacije dohodnine se v skladu s prvim odstavkom 282. člena ZDavP-2 ne odtegne. Obstoječa stranka je dolžna prijaviti skupno vrednost nagrad v napoved za odmero dohodnine.

VIII. ODGOVORNOST BANKE

Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja ugodnosti, s čimer se sodelujoči v prodajni akciji izrecno strinjajo.

IX. VAROVANJE PODATKOV

Sodelujoči v prodajni akciji s sprejemom teh Splošnih poslovnih pogojev prodajne akcije »Pripelji prijatelja 2021« izrecno soglaša in dovoljuje (osebna privolitev) Banki kot upravljavcu, da za potrebe izvedbe te prodajne akcije vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov do preklica sodelujočega.

Banka se zavezuje, da bo podatke varovala in jih uporabljala skladno z zakonom in le za namene, za katere so bili pridobljeni, prav tako podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

X. PRITOŽBE

Vse pisno poslane pritožbe rešuje Banka kot organizator prodajne akcije. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati po predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

XI. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti SPP-ji veljajo od 20.09.2021 naprej in so objavljeni na spletni strani akcije »Pripelji prijatelja 2021«. Sodelujoči v prodajni akciji so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O spremembah in novosti glede prodajne akcije bo obveščala preko spletne stran www.sparkasse.si.

XII. PRISTOJNO SODIŠČE

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Predmetni SPP veljajo od 20.09.2021.

 

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »2x izlet z avtodomom«

I. PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV

BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje in pravila za nagradno igro »2x izlet z avtodomom« (v nadaljevanju: nagradna igra).

II. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, ki nagradno igro organizira pod imenom »2x izlet z avtodomom«.

III. NAMEN NAGRADNE IGRE »2x izlet z avtodomom«

Namen nagradne igre je spodbujanje in promocija prodajne akcije Pripelji prijatelja, sodelujoči pa se uvrstijo v nagradno žrebanje, skladno s temi SPP.

IV. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodeluje katerikoli imetnik transakcijskega računa na banki Sparkasse, ki aktivno sodeluje v prodajni akciji Pripelji prijatelja - sodelujoči pripelje novo stranko v banko Sparkasse in ta v času trajanja akcije odpre enega od transakcijskih računov ali paketov: Udobni račun ali Mali paket ali Srednji paket ali Veliki paket, v skladu s Splošnimi pogoji prodajne akcije Pripelji prijatelja.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki imajo v času trajanja prodajne akcije pri banki blokiran transakcijski račun in/ali se zoper njih vodi postopek zaradi insolventnosti.

V žrebanju za nagradno igro ne morejo sodelovati osebe zaposlene v Banki ter njenih hčerinskih družbah.

V. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 20. 9. 2021 od 09.00 ure do 17. 12. 2021 do 17.00 ure (GMT +2).

VI. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega: 2x bon za 500 € za Adriatik.si, del podjetja Saša Primožič s.p., v skupni vrednosti 1.000,00 € (2x 500,00 €). Nagrajenca lahko bona izkoristita vsaj do konca leta 2022.

Nagrade ni možno izplačati v gotovini.

VII. NAGRADNO ŽREBANJE

Končno nagradno žrebanje bo potekalo 22. 12. 2021 ob 10.00 uri v prostorih Banke in ne bo javno. Banka bo v skladu s SPP-ji podelila 2x 1 bon za 500 € za Adriatik.si, del podjetja Saša Primožič s.p. (iz točke VI.) ter pod pogoji iz točke IV, in sicer:

Izmed  vseh sodelujočih, ki bodo prek prodajne akcije Pripelji prijatelja priporočili novo stranko in bo ta tudi odprla nov transakcijski račun (iz točke IV.) v skladu s Splošnimi pogoji prodajne akcije Pripelji prijatelja (točka IV.), bo izžreban 1 nagrajenec, ki bo prejel nagrado bon za 500 € za Adriatik.si, del podjetja Saša Primožič s.p.. Prav tako bo nagrado bon za 500 € za Adriatik.si, del podjetja Saša Primožič s.p., prejela nova stranka, ki jo je izžrebani nagrajenec priporočil. V primeru, da je izžreban nagrajenec priporočil več novih strank, ki so tudi odprle nov transakcijski račun ali paket (iz točke IV.) v skladu s Splošnimi pogoji prodajne akcije Pripelji prijatelja (točka IV.), bo med njimi dodatno izveden žreb za podelitev nagrade.

Na končnem žrebanju se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj žrebanja, člane komisije za nadzor žrebanja, izžrebane nagrajence in druge pomembne podatke za izvedbo žreba. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Banka bo izžrebala tudi rezervne nagrajence. Rezultati so dokončni, pritožba ni mogoča.

VIII. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Banka bo izžrebane nagrajence ter izžrebane rezervne nagrajence, v primeru, če izžrebani nagrajenci nagrade ne bi prevzeli oziroma bi izgubili pravico do nagrade, skladno z drugim odstavkom IX. točke teh splošnih pogojev, obvestila po navadni pošti in elektronski pošti.

IX. POGOJI PREJEMA NAGRAD

Dolžnost nagrajencev je, da v roku 10-delovnih dni po odposlanem obvestilu o žrebu kontaktirajo Banko na e-naslov marketing@sparkasse.si ali pisno na naslov: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za nagradno igro »2x izlet z avtodomom« in za namen nagradne igre posredujejo naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko. Banka in nagrajenci se bodo dogovorili za osebni prevzem nagrade.

V kolikor nagrajenci Banki ne sporočijo podatkov iz prejšnjega odstavka, na način in v roku, določenem v prejšnjem odstavku oziroma jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajence ni mogoče obvestiti (zaradi višji sil oziroma naravnih nesreč) in/ali v koliko se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ ali da so kršili te splošne pogoje in/ali ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji v roku 10-delovnih dni, nagrajenci izgubijo pravico do nagrade, Banka pa nagrado podeli izžrebanim rezervnim nagrajencem.

Rezervni nagrajenci so dolžni v roku in na način iz prejšnje točke Banki za namen nagradne igre posredovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko.

V primeru, da nagrajenci in/ali rezervni nagrajenci pravočasno ne posredujejo zahtevanih in točnih podatkov, izgubijo pravico do nagrade, Banka pa je prosta svojih obveznosti glede izročitve nagrade do nagrajencev in/ali rezervnih nagrajencev.

Banka si pridržuje pravico, da nagrade izžrebanim nagrajencem ali rezervnim nagrajencem ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če se ugotovi, da so nagrajenci/rezervni nagrajenci sodelovali v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre in da nagrade zaradi napačno in/ali nepravilno posredovanih podatkov ni mogoče dostaviti.

X. AKONTACIJA DOHODNINE

Dobitek iz nagradne igre, ki ga prejmejo nagrajenci, je dohodek v skladu s 3. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. Akontacijo dohodnine v višini 25% od vrednosti dobitka iz nagradne igre bo obračunala in odvedla Banka.

XI. ODGOVORNOST BANKE

Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči v nagradni igri izrecno strinjajo.

XII. VAROVANJE PODATKOV

Banka bo, kot upravljavec, osebne podatke, pridobljene v sklopu nagradne igre »2x izlet z avtodomom« (ime, priimek, elektronska pošta, davčna številka*) uporabila, shranila ter vključila v bazo podatkov izključno za namene izvajanja teh splošnih pogojev in izvedbo prodajne akcije in nagradne igre ter za statistično obdelavo podatkov o prodajni akciji.

Banka se zavezuje, da bo podatke varovala in jih uporabljala skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo in le za namene, za katere so bili pridobljeni, prav tako podatkov ne bo posredovala tretjim osebam razen osebam iz prejšnjega odstavka tega člena.

XIII. PRITOŽBE

Vse pisno poslane pritožbe rešuje Banka kot organizator nagradne igre. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati po predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

XIV. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti SPP-ji veljajo od 20. 9. 2021 do podelitve nagrad in so objavljeni na spletni strani banke ter so na voljo v poslovnih enotah Banke. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O morebitnih spremembah in novosti glede nagradne igre bo obveščala preko spletne stran www.sparkasse.si.

XV. PRISTOJNO SODIŠČE

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Predmetni SPP veljajo od 20. 9. 2021.

Banka Sparkasse d. d.


*Davčna številka bo uporabljena za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev sodelovanje v prodajni akciji in za izpolnitev zakonskih obveznosti banke v zvezi z davčnimi predpisi.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!