SISBON

SISBON je informacijski sistem, s katerim banke zagotavljamo odgovorno kreditiranje in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

Kaj je SISBON?

SISBON je informacijski sistem, ki so ga banke in hranilnice skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1)  vzpostavile 1. januarja 2008.  S 1. 1. 2016  je na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-2) prešel v upravljanje Banke Slovenije. Od 10. 12. 2016 dalje Banka Slovenije upravlja sistem v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in ZVOP-1.

SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, fizičnih osebah, med bankami, hranilnicami in drugimi pravnimi osebami. SISBON je tako vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja, vzdržnega zadolževanja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov.

V SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti fizičnih oseb, posameznikov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Na osnovi vpogleda v sistem SISBON banka na določen dan ugotavlja stanje dejanske zadolženosti (potencialnega) komitenta in/ali poroka, ki je fizična oseba, (pri poslih, ki jih sklepajo fizične osebe ali poslovni subjekti) kot tudi stanje potencialne obveznosti (potencialnega) komitenta in/ali poroka ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Vpogledi se vršijo glede na namene, ki jih določa ZCKR:

  1. ocenjevanje kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla in
  2. v primeru reklamacij, izterjave, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

Banka je kot uporabnica in upravljavka zbirk osebnih podatkov svojih komitentov odgovorna za pravilnost in ažurnost podatkov ter za zagotavljanje popravkov napačnih podatkov v skladu z določili ZCKR in ZVOP-1.

Podatki se v sistemu hranijo in so dostopni še štiri leta
po zaključku posla.

Več informacij najdete na strani www.sisbon.si.

Dodatne informacije v zvezi s pravicami posameznikov do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON

 

Posameznik se lahko s svojimi podatki v SISBON seznani na naslednje načine:

Izpis podatkov prejmete na dva načina; s prevzemom izpisa na elektronski naslov ali s priporočeno pošiljko po pošti.

Seznanitev s svojimi podatki v SISBON preko pooblaščenca

Posameznik lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen morate izpolniti obrazec »SISBON-Pooblastilo«, pooblaščenec za vpogled pa še dodatni obrazec »Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom«. Pooblastiteljev podpis na pooblastilu mora biti overjen. Navedeno zahtevo (skupaj s pooblastilom) je potrebno oddati osebno na vložišču Banke Slovenije ali pri kateremkoli članu SISBON.

Podrobnejša navodila in načini seznanitve z lastnimi podatki v sistemu SISBON so na voljo TUKAJ.

Pravica do popravka osebnih podatkov v SISBON

V primeru napake v podatkih, ki se o posameznikih vodijo v sistemu SISBON, lahko zahtevate izbris oziroma spremembo ali popravek pri tistem članu SISBON, ki je podatke v sistem SISBON sporočil ali osebno na vložišču Banke Slovenije. Zahtevo lahko podate na naslednje načine:

  • z oddajo obrazca »Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON«, ki ga osebno oddate pri tistem članu, pri katerem ste sklenili posel katerega podatkom nasprotujete. Zahtevo za popravek podatkov lahko oddate tudi osebno na vložišču Banke Slovenije,
  • prek spletne aplikacije Moj SISBON,
  • prek mobilne aplikacije Moj SISBON.

Dopolnitev, popravek ali izbris osebnih podatkov je banka dolžna izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejela zahtevo in o tem obvestiti komitenta, ali ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storila.

Pogosta vprašanja posameznikov - SISBON

Odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja v zvezi s podatki, ki se o posameznikih vodijo v sistemu SISBON, si lahko pogledate TUKAJ.

Informativni izračun kredita

Prepričajte se, da vam bo kredit pisan na kožo. Z informativnim izračunom preverite, koliko kredita lahko dobite, kakšni bodo pri tem obroki ter kolikšna doba odplačevanja.

Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!