6 korakov do dobrega osebnega finančnega načrta

Finančni načrt je orodje, s katerim lažje in učinkoviteje zasledujete in dosežete svoje kratkoročne in dolgoročne finančne cilje. Dober osebni finančni načrt vam bo omogočil nadzor nad vašimi financami in pomagal izboljšati kvaliteto vašega življenja, predvsem pa vas bo prej pripeljal do zadovoljstva ob doseženem cilju.

Izdelava osebnega finančnega načrta sicer ni najbolj enostavna, je pa popolnoma izvedljiva tudi brez pomoči profesionalnih finančnih svetovalcev. V nadaljevanju je opisanih šest glavnih korakov, s pomočjo katerih lahko sami izdelate svoj osebni (ali družinski) finančni načrt.

1. Ocenite svoje trenutno finančno stanje

Izdelajte osebno bilanco stanja, ki vključuje vsa vaša sredstva na eni strani in obveznosti oziroma dolgove na drugi strani:

  • Sredstva: gotovina ali denar na tekočih in varčevalnih računih, osebna lastnina (nepremičnine, avtomobili …), investirana sredstva (delnice, obveznice, življenjsko zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje …).
  • Obveznosti: krediti (stanovanjski, potrošniški, kredit za avto …), koriščen limit na transakcijskem računu in kreditnih karticah, neplačani računi.

Izračunajte svojo trenutno neto vrednost. Ta prikazuje vašo trenutno finančno stanje in predstavlja izhodišče finančnega načrta.

Neto vrednost = sredstva − obveznosti

Analizirajte in redno spremljajte svoj proračun. Natančno poznavanje vaših mesečnih prilivov in odlivov je zelo pomembno, saj vam pove, od kod denar priteka in za kaj ga trošite. Z analizo teh denarnih tokov boste ugotovili, kako sedaj porabljate vaš denar, in spoznali navade, ki so vas pripeljale do vaše trenutne neto vrednosti.

Ko odštejete mesečne odlive od prilivov, boste točno vedeli, koliko denarja vam ostane za financiranje zastavljenih ciljev.

2. Najprej poskrbite za varnostno rezervo

Prednostna naloga in hkrati najpomembnejši cilj posameznika ali gospodinjstva je, da poskrbi za zaščito in varnost sebe ter svoje družine. Osnovna zaščita v primeru bolezni, trajne izgube delovne sposobnosti, invalidnosti ali celo smrti je ustrezno nezgodno in življenjsko zavarovanje z dovolj visoko zavarovalno vsoto. Izbira primernega zavarovanja je odvisna od vašega dela, življenjskega stila, starosti, zdravstvenega stanja, finančnih zmožnosti in potreb oseb, ki so z vami tesno povezane, pa tudi od vaše morebitne zadolženosti.

Poleg osnovne zaščite je treba poskrbeti tudi za primerno finančno zaščito, ki služi kot varnostna mreža v primeru nepredvidenih dogodkov, kot so izguba službe, nesreče ali nepričakovani večji izdatki. V ta namen oblikujemo varnostno rezervo, ki naj bi omogočala pokrivanje nujnih življenjskih izdatkov za dobo od 6 mesecev do 2 let. Višina tega varnostnega sklada je odvisna od velikosti družine in njenih potreb ter življenjske situacije in standarda, vsekakor pa naj bo namenjen le zadovoljevanju nepredvidenih kratkoročnih finančnih potreb.

3. Opredelite svoje finančne cilje

Namen (osebnega) finančnega načrtovanja je uresničitev zastavljenih ciljev, ki pa morajo biti realni in v okviru vaših finančnih zmožnosti.

Pomembno je, da cilje natančno opredelite tako vrednostno kot tudi časovno – torej da definirate obdobje, v katerem želite doseči posamezen cilj. Razmislite, kakšno življenje si želite zdaj, v bližnji in daljni prihodnosti ter zastavite kratko-, srednje- in dolgoročne cilje, ki vam bodo takšno življenje omogočili.

Vsak cilj, ki si ga postavite, naj bo konkreten, merljiv, dosegljiv, realen in z rokom za izpolnitev. Ko imate postavljene vse cilje, jih razvrstite še po pomembnosti od tistih, ki vam v življenju največ pomenijo, do tistih manj pomembnih oz. nujnih.

Če imate partnerja/partnerko ali družino, namesto osebnega finančnega načrta naredite družinski finančni načrt, ki bo vseboval vaše skupne cilje.  

4. Spoznajte možne poti za dosego zastavljenih ciljev

Za izpolnitev (finančnih) ciljev imate na voljo več možnosti: ali jih financirate iz vaših obstoječih sredstev in prilivov, poiščete dodaten vir dohodka ali pa se zadolžite.

Z analizo svojih denarnih tokov ste ugotovili, za kaj denar trošite. Kritično preglejte svoje odhodke in ugotovite, ali lahko katere zmanjšate in tako prihranjena sredstva namenite ciljem. Mogoče se lahko kak dan v tednu v službo pripeljete s sodelavcem, se odpoveste večerji v restavraciji ali pa enostavno bolj dosledno ugašate luči.

Če pa ste svojo potrošnjo že optimirali, razmislite o zamenjavi trenutnega delovnega mesta za bolje plačanega ali pa na primer vaše prihranke bolj agresivno investirajte in pridobite višjo stopnjo donosa. Tudi marsikateri hobi lahko z malo truda postane dodaten vir prihodkov.

V primeru da se odločite za kredit, naj bo ta prilagojen cilju:

  • Kratkoročni krediti (do 1 leta) so namenjeni za nujne nakupe ali hitro premostitev finančnih težav.
  • Srednjeročni krediti (1–5 let) so večinoma namenjeni nakupu potrošniških dobrin, kot so avto, obnova stanovanja, daljše počitnice ali študij.
  • Dolgoročni krediti (nad 5 let) so namenjeni predvsem financiranju nepremičnin.

Enostavno pravilo palca je, da naj ročnost kredita ne presega roka trajanja dobrine, ki je bila kupljena s tem kreditom.

Za vsak izbran cilj iz prejšnje točke določite predvideno strategijo za njegovo doseganje in ne pozabite, da imate vedno na voljo več možnih opcij. Le-te pretehtajte, primerjajte in ovrednotite, saj se boste le tako lahko odločili za tisto, ki je najbolj primerna. Na primer: investiranje vaših prihrankov v sklade ali delnice vam sicer lahko prinese višje donose, vendar pa taka naložba s sabo nosi tudi večje tveganje. 

5. Oblikujte in izpeljite svoj finančni načrt

Ko imate oceno svojega trenutnega finančnega stanja ter opredeljene cilje in možne poti za njihovo dosego, se morate odločiti, katere cilje si boste dejansko postavili in na kakšen način jih boste dosegli. Pretehtajte svojo trenutno situacijo in izberite realistične ter v okviru svojih finančnih zmožnosti dosegljive cilje.

Ko imate cilje in poti izbrane, je najbolj pomembna disciplina, saj še tako dobro zastavljen finančni načrt ne bo pripeljal do želenih rezultatov, če se ga ne boste držali.

6. Prilagajajte svoj finančni načrt

Oblikovani finančni načrt naj bo dolgoročen, a ne dokončen, saj se dejavniki, ki so vplivali na njegovo oblikovanje, sčasoma spreminjajo.

Ne glede na to, kako skrbno ste ga pripravili, se bodo zgodili nepričakovani dogodki. Tudi vaša finančna situacija se bo skozi čas spreminjala – mogoče boste imeli nenačrtovane stroške ali pa boste prejeli nenačrtovane prihodke. Zaradi takšnih dogodkov boste morda morali spremeniti katero od poti do ciljev, zelo verjetno pa se bo v prihodnosti spremenil tudi kateri od vaših ciljev.

Dejstvo je, da je vaše življenje živa stvar, ki se spreminja, in zato boste morali spreminjati tudi svoj finančni načrt. Verjemite vase in dosegli boste svoje cilje.

Mogoče vas zanima tudi?