Jamstvo za vloge

Vaša sredstva so na banki v varnih rokah, vključena so v jamstvo za vloge pri Banki Slovenije.

Osnovne informacije vlagateljem o sistemu jamstva za vloge

Skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) je Banka Sparkasse d.d. vključena v sistem jamstva za vloge, ki ga upravlja Banka Slovenije in ki določa da je vaša vloga zajamčena do zneska 100.000,00 EUR, nad navedenim zneskom pa le pod zakonsko določenimi pogoji. Če imate pri banki več vlog, se vse vaše vloge pri banki seštejejo, za skupni znesek pa velja zgornja meja 100.000,00 EUR. Vloga predstavlja skupno stanje vseh terjatev posameznega vlagatelja do banke, ki izhajajo iz kakršnega koli pozitivnega stanja, ki je posledica sredstev, ostalih na računu, ali začasnih stanj, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, in ki jih mora banka vrniti v skladu z veljavnimi zakonskimi in pogodbenimi pogoji, vključno s pogodbo o vodenju transakcijskega računa, hranilno vlogo, denarnim depozitom ter potrdilom o depozitu in blagajniškim zapisom, kadar sta izdana kot imenski vrednostni papir. Banka lahko pod zakonsko določenimi pogoji, obveznosti po drugih pogodbah sklenjenih z vlagateljem, pobota s terjatvijo vlagatelja iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.

Do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge so upravičene vloge fizičnih oseb, fizičnih oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojnih podjetnikov in pravnih oseb – podjetij.

Do jamstva v sistemu jamstva za vloge niso upravičene vloge naslednjih vlagateljev:

 1. vloge, ki se glasijo na prinosnika - vključno z vlogami, za katere banka do dneva izdaje odločbe o nerazpoložljivosti vlog ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;
 2. vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij;
 3. vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;
 4. vloge kolektivnih naložbenih podjemov;
 5. vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb;
 6. vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki so uporabniki (posredni ali neposredni) državnega proračuna;
 7. vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.

Sistem jamstva za vloge izplača kritje zajamčene vloge najpozneje v roku sedmih delovnih dni po presečnem datumu za izračun jamstva. Ne glede na navedeno se v naslednjih primerih rok za izplačilo kritja zajamčene vloge šteje na naslednji način:

 1. kadar vlagatelj na podlagi drugega odstavka 10. člena ZSJV uveljavlja izplačilo kritja zajamčene vloge, ki presega 100.000 evrov – od dneva, ko vlagatelj vloži zahtevo pri izplačilni banki ter predloži ustrezna pojasnila in dokazila za uveljavljanje tega kritja;
 2. kadar na podlagi razpoložljivih informacij ni jasno, ali ima vlagatelj pravico do izplačila – od dneva, ko vlagatelj predloži ustrezne podatke o upravičenosti;
 3. kadar je vloga predmet omejevalnih ukrepov, ki jih izrečejo organi Republike Slovenije ali organi Evropske unije, druge države ali mednarodne institucije in zavezujejo Republiko Slovenijo – od dneva, ko preneha veljavnost zadevnih ukrepov;
 4. kadar je vloga predmet pravnega spora v okviru sodnega postopka – od dneva pravnomočnosti poravnave ali odločitve o zadevi;
 5. kadar obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je vloga povezana z dejanji pranja denarja ali financiranja terorizma, in so bila uvedena ustrezna preiskovalna dejanja – od dneva, ko se končajo zadevna preiskovalna dejanja brez vložitve obtožnice za kaznivo dejanje ali se pravnomočno zavrne obtožnica za kaznivo dejanje s področja pranja denarja ali financiranja terorizma.

V kolikor se vam terjatev ne izplača v navedenem roku, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge, saj lahko čas za vložitev zahtevkov za vračilo po določenem časovnem roku poteče.

Sistem jamstva za vloge izplača kritje v višini zajamčene vloge v evrih. Če je terjatev vlagatelja do banke, ki se upošteva pri določitvi zajamčene vloge iz 10. člena ZSJV, nominirana v valuti, ki ni evro, se ta terjatev pretvori v evro po deviznem tečaju, ki ga objavi Banka Slovenije na presečni datum za izračun jamstva.

Kontaktni podatki sistema jamstva za vloge: Banka Slovenije, Slovenska 35, SI – 1505 Ljubljana. Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah.