SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »#VERJEMIVASE, ODPRI RAČUN SPARKASSE«


I.    PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV
BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje in pravila za nagradno igro »#VerjemiVase, odpri račun Sparkasse« (v nadaljevanju: nagradna igra). 

 

II.    ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, ki nagradno igro organizira pod imenom »#VerjemiVase odpri račun Sparkasse«.

 

III.          NAMEN NAGRADNE IGRE »#VerjemiVase, odpri račun Sparkasse«
Namen nagradne igre »#VerjemiVase, odpri račun Sparkasse« je pridobivanje novih strank za Banko Sparkasse d. d., sodelujoči pa se uvrstijo v nagradno žrebanje, skladno s temi SPP.

 

IV.    RAZLAGA POJMOV 
Nova stranka je stranka, ki v času trajanja nagradne igre odpre Udobni račun ali Udobni Pozitivni račun ali Udobni Plus račun ali Udobni Popolni račun in nanj prenese svoj redni mesečni dohodek. Za novo stranko se šteje vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki je rezident RS ali fizična oseba, ki je dopolnila 15. let in je v skladu z veljavno zakonodajo pridobila delno poslovno sposobnost in je rezident RS ter ni stranka Banke (nima odprtega produkta banke kot je transakcijski račun, kredit, katerikoli varčevalni produkt banke).

 

V.    POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »#VERJEMIVASE, ODPRI RAČUN SPARKASSE«
V nagradni igri lahko sodeluje katerakoli nova stranka, definirana v točki IV. 

Odprtje Udobnega računa ali Udobnega Pozitivnega računa ali Udobnega Plus računa ali Udobnega Popolnega računa za novo stranko je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Banka si pridržuje pravico zavrniti podelitev nagrade fizičnim osebam, ki ne ustrezajo pojmu Nove stranke iz točke IV teh SPP.

Stranka z izpolnitvijo in podpisom letaka ali spletnega obrazca izjavlja, da razume splošne pogoje nagradne igre ter z njimi soglaša.

Na žrebanju za nagradno igro ne morejo sodelovati osebe zaposlene v Banki ter njenih hčerinskih družbah.

 

VI.    TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 29.07.2020 od 09.00 ure do 16.10.2020 do 17.00 ure (GMT +2).  

 

VII.    NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad obsega: 2x kuhinjski robot Bosch MUM v skupni vrednosti 500,00 € (2x 250,00 €). 

Nagrade ni možno izplačati v gotovini in ni prenosljiva na druge osebe.

 

VIII.    NAGRADNO ŽREBANJE
Končno nagradno žrebanje bo potekalo 20.10.2020 ob 11.00 uri v prostorih Banke in ne bo javno. Banka bo v skladu s SPP-ji podelila 2x kuhinjski robot (iz točke VII.) ter pod pogoji iz točke V, in sicer:

Izmed vseh sodelujočih, ki bodo postali nove stranke (iz točke IV.) v skladu s temi Splošnimi pogoji, bosta izžrebana 2 nagrajenca, ki bosta prejela nagradi kuhinjski robot. 

Na končnem žrebanju se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj žrebanja, člane komisije za nadzor žrebanja, izžrebane nagrajence in druge pomembne podatke za izvedbo žreba. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Banka bo izžrebala tudi rezervna nagrajenca. Rezultati so dokončni, pritožba ni mogoča.

 

IX.    OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Banka bo izžrebana nagrajenca ter izžrebana rezervna nagrajenca, v primeru, če izžrebana nagrajenca nagrade ne bi prevzela oziroma bi izgubila pravico do nagrade, skladno z drugim odstavkom X. točke teh splošnih pogojev, obvestila po navadni pošti in elektronski pošti. 

 

X.    POGOJI PREJEMA NAGRAD

Dolžnost nagrajencev je, da v roku 10-delovnih dni po odposlanem obvestilu o žrebu kontaktirajo Banko na e-naslov marketing@sparkasse.si ali pisno na naslov: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: Za nagradno igro »#VerjemiVase odpri račun Sparkasse« in za namen nagradne igre posredujejo naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko. Banka in nagrajenci se bodo dogovorili za osebni prevzem nagrade. 

V kolikor nagrajenca Banki ne sporočita podatkov iz prejšnjega odstavka, na način in v roku, določenem v prejšnjem odstavku oziroma jih navedeta nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestili (zaradi višji sil oziroma naravnih nesreč) in/ali v koliko se ugotovi, da nista izpolnjevala pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ ali da sta kršila te splošne pogoje in/ali ne želita izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji v roku 10-delovnih dni, nagrajenca izgubita pravico do nagrade, Banka pa nagrado podeli izžrebanima rezervnima nagrajencema. 

Rezervna nagrajenca sta dolžna v roku in na način iz prejšnje točke Banki za namen nagradne igre posredovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko.   
V primeru, da nagrajenca in/ali rezervna nagrajenca pravočasno ne posredujeta zahtevanih in točnih podatkov, izgubita pravico do nagrade, Banka pa je prosta svojih obveznosti glede izročitve nagrade do nagrajencev in/ali rezervnih nagrajencev.

Banka si pridržuje pravico, da nagrade izžrebanima nagrajencema ali rezervnima nagrajencema ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če se ugotovi, da sta nagrajenca/rezervna nagrajenca sodelovala v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre in da nagrade zaradi napačno in/ali nepravilno posredovanih podatkov ni mogoče dostaviti.

 

XI.    AKONTACIJA DOHODNINE
Dobitek iz nagradne igre, ki ga prejmeta nagrajenca, je dohodek v skladu s 3. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. Akontacijo dohodnine v višini 25% od vrednosti dobitka iz nagradne igre bo obračunala in odvedla Banka. 

 

XII.    ODGOVORNOST BANKE
Banka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči v nagradni igri izrecno strinjajo.

 

XIII.    VAROVANJE PODATKOV
Banka bo, kot upravljavec, osebne podatke, pridobljene v sklopu nagradne igre »#VerjemiVase odpri račun Sparkasse« (ime, priimek, e-mail, telefonska številka, davčna številka ), uporabila, shranila ter vključila v bazo podatkov izključno za namene izvajanja teh splošnih pogojev in izvedbo nagradne igre ter za statistično obdelavo podatkov o nagradni igri.

Banka se zavezuje, da bo podatke varovala in jih uporabljala skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo in le za namene, za katere so bili pridobljeni, prav tako podatkov ne bo posredovala tretjim osebam razen osebam iz prejšnjega odstavka tega člena.

 

XIV.    PRITOŽBE
Vse pisno poslane pritožbe rešuje Banka kot organizator nagradne igre. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati po predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki. 

 

XV.    SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV 
Ti SPP-ji veljajo od 29.07.2020 do podelitve nagrad in so objavljeni na spletni strani banke ter so na voljo v poslovnih enotah Banke. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O morebitnih spremembah in novosti glede nagradne igre bo obveščala preko spletne stran www.sparkasse.si.

 

XVI.    PRISTOJNO SODIŠČE
Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Predmetni SPP veljajo od 29.07.2020.

 

Banka Sparkasse d. d.
 

 

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje