Slovarček kreditnih izrazov

Slovarček najpomembnejših izrazov, da se boste z bančnim svetovalcem znali samozavestno pogovarjati o kreditu.

Kreditna sposobnost

Z izračunom kreditne sposobnosti banka ocenjuje vašo zmožnost vračila kredita. Na podlagi izračuna vaše kreditne sposobnosti se določi največja višina mesečnega obroka.

Banka oceni vašo kreditno sposobnost na podlagi zbranih podatkov o vaših prilivih in obveznostih, po pravilih Banke Slovenije pa še na podlagi zakonskega stana in števila vzdrževanih članov.

 

Znesek kredita in znesek obroka

Znesek kredita pomeni višino dolga, ki vam je na voljo za črpanje, pri čemer ob črpanju od kredita odtegnemo stroške odobritve in interkalarne obresti. Znesek obroka, ki ga boste morali banki plačevati, pa se po bančniško imenuje anuiteta.

Kaj točno pomenijo te postavke?

 

Glavnica

Glavnica je osnovni znesek kredita, ki ga boste dolgovali banki. Glavnica mora biti jasno ločena od obresti.

 

Obresti

Izberete lahko med spremenljivo (variabilno) in nespremenljivo (fiksno) obrestno mero. Nespremenljiva obrestna mera se ne spreminja in je fiksna celotno dobo odplačevanja. Spremenljivo obrestno mero sestavljata referenčna obrestna mera – euribor – in fiksni pribitek na referenčno obrestno mero. Banka v kreditnih pogodbah uporablja šestmesečni euribor, kar pomeni, da banka vsakih šest mesecev prilagaja višino obroka spremenljivi obrestni meri.

 

Anuiteta

Anuiteta je mesečna obveznost za odplačilo kredita, ki vključuje glavnico in obresti. Delež odplačila glavnice in delež odplačila obresti v anuiteti se spreminjata med trajanjem dobe odplačevanja. Kreditojemalec najprej odplačuje večji del obresti in manjši del glavnice, ob koncu pa je anuiteto sestavlja pretežno vračilo glavnice.

 

Interkalarne obresti

Interkalarne obresti so obresti, ki jih banka obračuna za čas od črpanja do pričetka odplačevanja kredita. Banka za obračun interkalarnih obresti upošteva pogodbeno dogovorjeno obrestno mero. Običajno se te obresti neposredno odtegnejo od kredita pri črpanju.

 

Stroški odobritve

Banka zaračuna stroške odobritve kredita, ki predstavljajo enkratno nadomestilo za obravnavo vloge, od izdelave ponudbe, obravnave zahtevka, do priprave pogodbe in izplačila kredita. V primeru odklonitve vloge, se stroški odobritve ne obračunajo.

 

Efektivna obrestna mera (EOM)

Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja razmerja med skupnimi stroški kredita in zneskom kredita. Izračuna se z upoštevanjem pogojev kredita, to so znesek kredita, datum črpanja, doba odplačila, število mesečnih anuitet, obrestna mera in skupni stroški kredita vključno s stroški pomožnih storitev

 

Kaj so pomožne storitve?

To so dodatni produkti, ki jih sklene kreditojemalec ob najemu kredita in so pogoj za pridobitev boljših pogojev financiranja. Na primer: zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, življenjsko zavarovanje, odprtje transakcijskega računa s prenosom plače …

 

Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec

Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani.

V skupne stroške kredita niso vključeni stroški za potrošnika zaradi neizpolnjevanja obveznosti po kreditni pogodbi, stroški povezani z ustanovitvijo zastavne pravice (notarski stroški, stroški sodnih taks oz. morebitni drugi stroški povezani z ureditvijo zastavne pravice), stroški zavarovanja nepremičnine za nevarnost požara in elementarnih nesreč, stroški ureditve izbrisa zastavne pravice in stroški, ki dajalcu kredita niso znani oziroma ne morejo biti znani.